Fundacja im. Zbigniewa Herberta dba o ochronę i upowszechnianie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta. Jest m.in. inicjatorem akcji społecznych oraz przyznania Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Na mocy zawartej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna jest Sponsorem Strategicznym Fundacji w 2013 roku.