W skład Respect Index wchodzą wyłącznie firmy giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. Zakwalifikowanie się do Respect Index, który jest pierwszym tego typu zestawieniem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zostało poprzedzone szczegółowym badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi poddano weryfikacji zewnętrznego audytora, którym była firma Deloitte. Prowadzenie działalności w oparciu o najwyższe standardy etyki i poszanowanie środowiska naturalnego idzie w parze z osiąganymi wynikami finansowymi. Od pierwszej publikacji indeksu, 19 listopada 2009 r. do grudnia 2014 r., stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału indeksu RESPECT Index wyniosła 70 proc.