PGE Polska Grupa Energetyczna, jako odpowiedzialny partner społeczny i biznesowy, od wielu lat wpiera lokalne społeczności i organizacje społeczne działające na rzecz potrzebujących. W 2011 roku z inicjatywy PGE Polskiej Grupy Energetycznej powstała Fundacja PGE – Energia z Serca, która swoją działalność operacyjną rozpoczęła w 2012 roku. Tylko w ubiegłym roku Fundacja pomogła 168 instytucjom i organizacjom non-profit, przeznaczając na ten cel rekordowo wysoką kwotę i udzielając wsparcia w obszarze opieki społecznej, lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i szkolnictwa, sportu amatorskiego oraz indywidualnej pomocy dla pracowników.

Jednym z ważniejszych projektów zrealizowanych przez Fundację PGE w ubiegłym roku był program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” zorganizowany wspólnie z Departamentem Komunikacji Korporacyjnej PGE. Wolontariat pracowniczy PGE to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, pracują na rzecz lokalnej społeczności. Do pierwszej edycji programu zgłoszono 60 projektów prospołecznych przygotowanych przez zespoły pracowników wszystkich spółek grupy. Kapituła programu wybrała 30 najlepszych pomysłów, a każdy z nich został dofinansowany przez Fundację. Podczas wyboru projektów kapituła brała pod uwagę m.in. wkład pracy własnej, cel i planowane efekty działań. Ze względu na wyjątkowo wysoki poziom złożonych projektów, kapituła zdecydowała się na dofinansowanie 30, zamiast planowanych wcześniej 10. Projekty realizowane były w lokalizacjach spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej PGE na terenie całej Polski. W ramach programu zorganizowano m.in. półkolonie dla dzieci, spływ kajakowy, odnowienie świetlicy oraz bieg na orientację.

W 2014 Fundacja PGE została po raz drugi strategicznym partnerem Olimpiad Specjalnych – przedsięwzięcia, które pozwala rozwijać się fizycznie i społecznie osobom niepełnosprawnym intelektualnie, dzięki umożliwieniu im uczestniczenia w cyklu treningów i zawodów sportowych. W minionym roku PGE wsparła również ochotnicze straże pożarne przekazując na rzecz OSP środki na doposażenie jednostek w specjalistyczne ubrania i nowoczesny sprzęt ratowniczy oraz zorganizowanie dodatkowych kursów z pierwszej pomocy.

Na początku 2014 roku zakończyła się także akcja „SOS Filipiny – Podaruję dom”, organizowana przez Fundację PGE we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. W ramach projektu Fundacja przekazała fundusze na odbudowę 20 domów dla filipińskich rodzin poszkodowanych przez tajfun, a pracownicy Grupy Kapitałowej PGE zebrali środki na budowę kolejnych 22 domów.

Fundacja PGE – Energia z Serca udziela wsparcia organizacjom pozarządowym i jednostkom samorządowym, w tym szkołom, przedszkolom, szpitalom, fundacjom i stowarzyszeniom. Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej PGE. Wszystkie projekty i działania beneficjentów finansowane ze środków Fundacji są spójne ze strategią PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

 

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności Fundacji PGE – Energia z Serca.