W tym roku do badania zakwalifikowało się 111 przedsiębiorstw i organizacji (w ubiegłym roku było ich 115), na bazie wypełnionych prawidłowo ankiet. Jednym z zadań postawionym przed ankietowanymi była odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywa społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie lub organizacji, a także w jaki sposób organizacja wypełniała swoje cele z zakresu CSR w 2018 roku. Uczestnicy badania wykazywali m.in., jak realizują w swoich organizacjach na co dzień Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ*, ze szczególnym w tym roku naciskiem na projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (Cele 7, 9, 13 i 14).

W odniesieniu do powyższego, spółka PGE zgłosiła oddaną do użytku w 2019 r. Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Projekt ten realizuje ww. Cele 7, 9, 13 i 14, a także Cele 3, 11, 12 oraz 17. ITPOE to jedna z najnowszych instalacji tego typu w Europie, przyczyniająca się do dywersyfikacji miksu paliwowego w Grupie PGE. W ekologiczny sposób przetwarzane są w niej odpady, które  do tej pory składowane były na wysypiskach śmieci. Paliwem spalanym w instalacji są odpady komunalne, pochodzące z 25 gmin województwa podkarpackiego. Moc przerobowa instalacji to 100 tys. ton rocznie zmieszanych odpadów komunalnych. Ciepło produkowane w nowej instalacji jest w stanie pokryć 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców na ciepłą wodę użytkową. Ciepło systemowe jest bardzo ważnym elementem walki z zanieczyszczeniem powietrza i niską emisją pochodzącą z palenisk domowych, a także przykładem odpowiedzialnego wykorzystania odpadów komunalnych. Co warto dodać, Grupa PGE realizuje obecnie każdy z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Więcej na ten temat można przeczytać w raportach giełdowych spółki.

W ramach tegorocznej VIII edycji Listków CSR Tygodnik Polityka przyznał łącznie 73 Listki CSR (w ubiegłym roku przyznano łącznie 66 Listków) - Złote Listki CSR zdobyło 13 firm (o cztery firmy więcej). Srebrne Listki CSR otrzymało 19 firm, w tym PGE (o dwie firmy mniej), a Białe Listki CSR – 41 firm (to o pięć więcej niż w ubiegłym roku).

Pytania formularza zostały przygotowane w oparciu o zagadnienia normy ISO 26 000. Dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju badanych aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Grupa PGE znalazła się wśród laureatów już po raz piąty.

 

*Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

 • Cel 1 - Koniec z ubóstwem
 • Cel 2 - Zero głodu
 • Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 4 - Dobra jakość edukacji
 • Cel 5 - Równość płci
 • Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne
 • Cel 7 - Czysta i dostępna energia
 • Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 10 - Mniej nierówności
 • Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 14 - Życie pod wodą
 • Cel 15 - Życie na lądzie
 • Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów