W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło szerokie grono interesariuszy: akcjonariusz większościowy – Skarb Państwa reprezentowany przez pełnomocnika wyznaczonego przez Ministra Aktywów Państwowych, krajowi i zagraniczni akcjonariusze instytucjonalni (banki, fundusze inwestycyjne), akcjonariusze indywidualni a także przedstawiciele strony społecznej. Reprezentowane było ponad 75% akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały m.in. o:

  • zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2019,
  • udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w 2019 roku,
  • przyjęciu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna,
  • o zmianie Statutu Spółki, uzasadnionej potrzebą aktualizacji zapisów w związku z reorganizacją działów administracji rządowej.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań za 2019 rok, prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski przedstawił skalę wyzwań, jakie stoją przed Spółką i całą polską energetyką w kolejnych latach wskazując na konieczność transformacji Grupy PGE w zielonym kierunku. Wiceprezes zarządu ds. finansowych Paweł Strączyński skomentował wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę oraz Grupę PGE w ubiegłym roku.

Podczas obrad padły pytania do Zarządu PGE ze strony akcjonariuszy. Dotyczyły one szerokiego spektrum działalności Grupy. Zarząd  udzielił odpowiedzi na część pytań, jednak ze względu na ich dużą liczbę i szczegółowość, zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi akcjonariuszom w ciągu 2 tygodni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Aby zapewnić dostęp do informacji jak najszerszemu gronu inwestorów, obrady transmitowane były na żywo w internecie.

Szczegółowe informacje dotyczące uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej dostępne są na stronie internetowej www.gkpge.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

gkpge_biuroPrasowe_site