Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wczoraj wyrok, w którym uwzględnił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków (PGE GiEK ECLW) za rok 2008 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) i zmienił wyrok SOKiK poprzez oddalenie odwołania PGE GiEK ECLW. Wyrok jest prawomocny, niemniej PGE GiEK ECLW przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Zarząd PGE nie zgadza się z wyrokiem, tym bardziej, że w analogicznej sprawie, w wyroku dotyczącym ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008 dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów wydanym w dniu 2 lutego 2012 roku (o której informowaliśmy w komunikacie z dnia 2 lutego br.), Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał odmienne rozstrzygnięcie – oddalił apelację Prezesa URE jako bezzasadną, a tym samym utrzymał w mocy wyrok SOKiK wydany w tej sprawie, uwzględniający odwołanie wytwórcy i zmieniający decyzję Prezesa URE zgodnie z żądaniem spółki. Bazując na ostrożnościowej zasadzie rachunkowości i przyjmując konserwatywne założenia co do dalszego przebiegu sporów z Prezesem URE w zakresie wysokości korekty kosztów osieroconych za lata 2008-2010, Zarząd PGE podjął dzisiaj decyzję, że skoryguje rozliczenie Rekompensat KDT o około 1 mld zł, co pomniejszy skonsolidowane wyniki finansowe GK PGE za 2011 rok. PGE i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wykorzystają wszystkie przewidziane prawem kroki w celu korzystnego rozstrzygnięcia sporów, w tym złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2008 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty rocznej wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 434,7 mln zł. Wartość przedmiotu sporu w sprawie PGE GiEK ECLW, zakończonego wczorajszym wyrokiem, wynosiła 26,7 mln zł. *** Opis sprawy: Prezes URE w dniu 31 lipca 2009 roku wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, tj. PGE Elektrowni Opole S.A., PGE Elektrowni Turów S.A., PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłowni Lublin – Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami ww. spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. Wskazane spółki z Grupy Kapitałowej PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK. SOKiK wyrokami z dnia 26 maja 2010 roku zmienił decyzje Prezesa URE uwzględniając w całości odwołania spółek z Grupy PGE. Prezes URE złożył apelację do tych wyroków. Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009 oraz 2010. Sprawy te nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Łukasz Witkowski Rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                                                                       GK PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.  

gkpge_biuroPrasowe_site