Wyniki operacyjne

W 2018 r. Grupa PGE wyprodukowała 65,9 TWh energii elektrycznej, czyli 16 proc. więcej niż w 2017 r. 39 TWh, czyli niemal dokładnie tyle samo, co w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 20,7 TWh, co oznacza wzrost o 67 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 2,81 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 4,55 TWh.

O 44 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w 2018 r. wyniósł 4,12 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 1,46 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2018 r. 36,41 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Lider polskiego sektora energetycznego

To pierwszy nasz pełny raport roczny po przejęciu aktywów EDF w 2017 r. i widać wyraźnie pozytywne efekty tej transakcji. Mamy za sobą rekordowy rok pod względem produkcji energii elektrycznej, którą zwiększyliśmy o 16 proc., oraz sprzedaży ciepła, którą zwiększyliśmy aż o 100 proc. Warto podkreślić, że po transakcji z 2017 r. ciepło staje się coraz ważniejszą częścią biznesu Grupy PGE – nasz udział rynkowy w kogeneracji to obecnie 25 proc., a przychody ze sprzedaży ciepła osiągnęły 2 mld złotych. Ugruntowuje to naszą pozycję niekwestionowanego lidera polskiego sektora energetycznego – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2018 r. wyniósł 6,4 mld zł i był o 17 proc. niższy niż rok temu. Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w ubiegłym roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik powtarzalny, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,7 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż rok temu.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł  ponad 2,9 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 2,5 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 263 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 463 mln zł.

W 2018 r. wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, które mimo trudnego i wymagającego otoczenia przełożyły się na dobre wyniki finansowe. Koncentrujemy się obecnie na realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, przede wszystkim budowie bloków zasilanych gazem oraz farm wiatrowym na morzu i lądzie, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisyjności, a tym samym potwierdzają, że jesteśmy również liderem transformacji energetycznej – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje w 2018 r. wyniosły 6,9 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 96 proc. W styczniu 2019 r. blok nr 5 został zsynchronizowany z KSE, co oznacza wyprodukowanie pierwszej energii elektrycznej, a w lutym 2019 r. blok po raz pierwszy pracował z mocą 931 MW, czyli z mocą przewyższającą jego moc znamionową. W bloku nr 6 prowadzone są końcowe prace montażowe, rozpoczęto także prace uruchomieniowe urządzeń bloku oraz przygotowywanie układów elektrycznych do podania napięcia z KSE na transformatory wyprowadzania mocy z bloku. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na 15 czerwca 2019 r. w przypadku bloku nr 5 i 30 września 2019 r. w przypadku bloku nr 6.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Przeprowadzono pomyślnie próbę ciśnieniową kotła, co pozwoliło przejść z fazy prac montażowych w fazę rozruchu bloku. Prowadzony jest również rozruch instalacji w obszarze zadań towarzyszących. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy osiągnęło ok. 84 proc. Blok powinien zostać przekazany do eksploatacji w I półroczu 2020 r.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

Sfinalizowana została budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, która służy już lokalnej społeczności w realizacji przyjaznej środowisku idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Inwestycja, która przetwarza 100 tys. ton odpadów rocznie, realizuje cel dywersyfikowania miksu paliwowego z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i dostępności paliwa, wynikający ze Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE.

Konsolidacja ciepłownictwa

W 2018 r. Grupa zakończyła proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych. Dzięki przeniesieniu aktywów z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do PGE Energia Ciepła, powstał jeden silny podmiot ciepłowniczy – największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.

Morskie farmy wiatrowe

W grudniu 2018 r. PGE rozpoczęła poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. W styczniu 2019 r. na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów z całego świata. Grupa zamierza zamknąć transakcję w III kwartale 2019 r. W obecnej fazie projektu pozyskiwane są niezbędne zgody środowiskowe, prowadzone są badania wietrzności, jak również prace w zakresie wyprowadzenia mocy oraz inne działania techniczne. Trwają również przygotowania do wstępnych badań geologicznych.

Lądowe farmy wiatrowe

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku w województwie zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Bloki gazowo-parowe

Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem. Nowe bloki gazowo-parowe powstaną m.in. w Elektrowni Dolna Odra wykorzystując tym samym potencjał płynący z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG oraz planowanej trasy Baltic Pipe. Dzięki decyzji o wyborze wariantu z turbiną gazową klasy H/J, czyli jeszcze bardziej efektywnego i niskoemisyjnego, dwa nowe bloki gazowe w Dolnej Odrze będą blokami klasy około 700 MW.  Rozpoczęcie procesu wyboru generalnego wykonawcy planowane jest na II kwartał 2019 r. Bloki przeszły już z powodzeniem certyfikację ogólną i powinny wziąć udział w najbliższej aukcji rynku mocy z planowaną dostawą na 2024 r.

Kogeneracja

W grudniu 2018 r. komitet inwestycyjny Grupy PGE wydał pozytywną rekomendację dla kontynuacji projektu budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Budowa nowoczesnej jednostki produkcyjnej wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w polskich miastach. Jednostka zasilana gazem systemowym zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę węglową. Całkowita moc cieplna elektrociepłowni wzrośnie z obecnych 247 do ok. 320 MWt, a moc elektryczna ze 100 do ok. 170 MWe.

Sieci dystrybucyjne

PGE inwestuje także w bezpieczeństwo dostaw, realizując wiele projektów, głównie w obszarze sieci średniego i niskiego napięcia. W 2018 r. nakłady w tym segmencie zwiększyły się o 8 proc., do poziomu 1,85 mld zł. Grupa wyznaczyła sobie także plan zwiększenia udziału sieci kablowych z 20 proc. obecnie do poziomu 30 proc. Oznacza to dodatkowe 1,9 mld zł budżetu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji.

Elektromobilność

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Grupa PGE posiada obecnie 11 stacji ładowania samochodów w siedmiu miastach w Polsce (Warszawa, Łódź, Siedlce, Zakopane, Lądek Zdrój, Rzeszów i Krynica Zdrój). W najbliższym miesiącu zostaną uruchomione stacje w Bełchatowie, Nowym Sączu, Arłamowie i kolejne stacje w Rzeszowie. Firma prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach. W Siedlcach działa już natomiast pierwszy komercyjny e-carsharing Grupy PGE. W mieście została utworzona strefa, w której klienci za pomocą aplikacji na smartfonie mogą wypożyczać i oddawać elektryczne samochody.

Ratingi finansowe

Zgodnie z opublikowaną 15 lutego opinią kredytową Agencja Fitch Ratings utrzymała rating długoterminowy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną. Najnowszy rating uwzględnia prognozowane przychody z rynku mocy, przeniesienie wyższych cen uprawnień do emisji CO2 w hurtowych cenach energii elektrycznej, zaawansowany etap budowy nowych bloków energetycznych w elektrowniach w Opolu i Turowie oraz rozwój PGE w sektorze ciepłownictwa.

gkpge_biuroPrasowe_site