Skonsolidowane przychody Grupy w tym okresie wyniosły, po wyłączeniu rekompensat KDT, 4,76 mld zł wobec 4,62 mld zł przed rokiem. Wzrost wielkości zysku netto Grupy dla akcjonariuszy większościowych zawdzięczamy zakończonej w sierpniu tego roku konsolidacji. W jej wyniku uporządkowaliśmy strukturę Grupy i znacząco zmniejszyliśmy udziały mniejszości w naszym bilansie – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Po wyłączeniu rekompensat z tytułu rozwiązania KDT przychody Grupy w trzecim kwartale 2010 roku wyniosły 4,76 mld zł i były o 147,4 mln wyższe od przychodów wypracowanych w analogicznym okresie 2009 roku (wzrost o 3,2%). Rekompensaty KDT w trzecim kwartale wyniosły 110 mln zł (wobec 298 mln zł przed rokiem).

Zysk EBITDA po wyłączeniu KDT wyniósł w trzecim kwartale 1,356 mld zł wobec 1,456 mld zł (spadek o 6,9%), choć za większą część różnicy odpowiada zmiana raportowanego składu Grupy Kapitałowej. W raporcie za trzeci kwartał 2010 roku do Grupy PGE wliczyliśmy nieco więcej spółek prowadzących działalność pomocniczą, niż to miało miejsce w przypadku prezentowanych danych za trzeci kwartał 2009 roku. Z tego powodu nasze raportowane koszty wynagrodzeń są o około 90 mln wyższe niż przed rokiem, mimo że ten wzrost w rzeczywistości nie nastąpił. Gdyby dane były doskonale porównywalne, to EBITDA bez rekompensat KDT niemal by się nie zmieniła rok do roku – mówi Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu PGE ds. Finansów.

Najważniejsze wydarzenia kwartału Zakończyliśmy pierwszą część programu konsolidacji Grupy PGE Zakończył się etap formalnego połączenia PGE Górnictwo i Energetyka SA i PGE Energia SA z  PGE Polska Grupa Energetyczna SA. W dniu 18 października 2010r. do obrotu na warszawskiej giełdzie wprowadzone zostało 139,7 mln akcji połączeniowych serii C i D.  Zarejestrowane również zostały połączenia w czterech obszarach działalności Grupy PGE: energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, obrót i dystrybucja.

W toku pozostaje rejestracja połączenia z PGE Elektrownia Opole SA. Ponadto 20 października 2010r. Zarządy PGE S.A. i PGE Electra S.A. przyjęły plan połączenia obu spółek. Zgodnie z harmonogramem połączenie nastąpi do końca 2010 roku. W ramach Programu Zarządzania Aktywami Pozaenergetycznymi wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, Spółka ELBIS, zawarła umowę sprzedaży Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz WSEInfoEngine. Sprzedaż POEE jest elementem strategii Grupy PGE zakładającej aktywny udział w giełdowym handlu energią elektryczną, przy pozostawieniu zadania organizacji tego rynku wyspecjalizowanym podmiotom.

W toku jest proces zbycia akcji Exatel SA. Po weryfikacji formalnej niewiążących ofert zakupu, które wpłynęły do PGE SA, Komisja wybrała podmioty, które zaoferowały najkorzystniejszą cenę.  Podmioty te zostały dopuszczone do badania due diligence. Transakcja zgodnie z harmonogramem ma zostać zamknięta do końca 2010 roku. Konsekwentnie realizujemy jeden z największych programów inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Po dziewięciu miesiącach 2010 roku łączny CAPEX Grupy Kapitałowej PGE wyniósł blisko 3,2 mld zł. Największe nakłady w 3. kwartale 2010 roku poniesione zostały w obszarze Energetyka Konwencjonalna i wyniosły 928,3 mln zł. Najwięcej wydatków w omawianym okresie, tj. 252,1 mln zł pochłonęła modernizacja bloków 3-12 oraz budowa bloku nr 13 w Bełchatowie (159 mln zł). Nakłady na inwestycje w Dystrybucję, w  3. kwartale, wyniosły 259 mln zł, w tym 122,1 mln zł stanowiły wydatki związane z przyłączaniem nowych odbiorców. PGE konsekwentnie realizuje inwestycje w budowę nowych oraz modernizację starych mocy wytwórczych. 9 listopada 2010r.

PGE GiEK SA podpisała dwa kontrakty na modernizację bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, o wartości 160 mln euro. W toku jest postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków (800-900 MW) w Elektrowni Opole oraz uruchomiony został przetarg na blok o mocy netto 460 MW w Elektrowni Turów. 29 września 2010r. PGE podpisała z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę nabycia 84,19% akcji Energa SA. Obecnie oczekiwana jest zgoda UOKiK, niezbędna do zamknięcia transakcji. Ustanowiliśmy największy w Polsce korporacyjny program obligacji. PGE zawarła 9 listopada 2010 r. dwie umowy, na mocy których został ustanowiony program emisji obligacji. Maksymalna kwota Programu wyniesie 10 mld złotych. Dokumentacja Programu została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umów, a pozyskane środki zostaną wykorzystane m.in. na realizację programu inwestycyjnego.

gkpge_biuroPrasowe_site