Wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe Grupy PGE wzrosły w pierwszym półroczu 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym wzrósł o ponad 275 mln zł do 2,494 mld zł. Zysk EBITDA wzrósł o ponad 548 mln zł do 4,534 mld zł, a powtarzalny zysk EBITDA – pomniejszony o rekompensaty i rozliczenia z tytułu rekompensat KDT – wzrósł o 17 proc. (613 mln) do 4,926 mld zł. Raportowany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 17 proc. do 3,104 mld zł. Marża EBITDA wzrosła do 30,3 proc. z 28,7 proc. przed rokiem.

- Grupa PGE cały czas utrzymuje się w ścisłej czołówce europejskich firm energetycznych, jeżeli chodzi o poziom marży EBITDA i należy do bardzo wąskiego grona koncernów, które stale, z roku na rok, poprawiają swoje wyniki finansowe – powiedział Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

W przypadku wyników za sam drugi kwartał 2012 roku wzrost zanotowały przychody ze sprzedaży – o 6 proc. do 7,043 mld zł, zysk EBITDA – o 8 proc., do 6,992 mld zł oraz EBIT – o 8 proc. do 1,280 mld zł. Zysk netto drugiego kwartału spadł o 5 proc. (rdr) do 0,965 mld zł, głównie z powodu wyższej niż przed rokiem efektywnej stopy podatkowej.

Wzrost wyników operacyjnych szybszy niż wzrost rynku

Sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych wzrosła o 4 proc. (16,19 TWh w I półroczu 2012 r. względem 15,85 TWh w I półroczu 2011 r.) Wolumen energii dystrybuowanej we własnej sieci dystrybucyjnej wzrósł o 2 proc. do 15,62 TWh z 15,85 TWh przed rokiem. W tym samym okresie zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło jedynie o 0,3 proc.

- Sprzedaż do klientów końcowych rośnie znacznie szybciej niż zużycie energii elektrycznej w Polsce. Oznacza to, że skutecznie walczymy o klienta i zwiększamy nasz udział w rynku – powiedział Krzysztof Kilian. - Rosnący wolumen dystrybucji z kolei świadczy o zabezpieczającym i stabilizującym biznes charakterze naszych aktywów sieciowych, w których zmienność wynikająca z wahań koniunktury gospodarczej jest znacznie mniejsza niż w przypadku konkurentów. Dobrze widać to w drugim kwartale, gdy dynamika popytu na energię wyraźnie zwolniła.

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w okresie kwiecień-czerwiec 2012 r. spadło o 1,1 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym PGE wzrosła o 2 proc. (do 7,64 TWh z 7,52TWh rok wcześniej), a wolumen energii dystrybuowanej we własnej sieci wzrósł o 1 proc. (do 7,4,7 TWh z &,39TWh).

Wzrost produkcji energii elektrycznej, zwłaszcza z elektrowni na węgiel brunatny

Produkcja energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE wzrosła w I półroczu 2012 r. do poziomu 29,38 TWh, czyli była o 7,8 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynika to głównie ze wzrostu produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym (wzrost o 14,6 proc. do 10,1 TWh). Spadła z kolei produkcja w elektrowniach na węgiel kamienny (o 11,0 proc. do 2,9 TWh). Produkcja energii odnawialnej wzrosła o 52 proc. (1,05 TWh w I półroczu 2012 r. względem 0,69 TWh w I półroczu 2011 r.).  

 

Postępy w inwestycjach

Modernizacja oraz zwiększanie zdolności wytwórczych to jedno ze strategicznych zadań Grupy Kapitałowej PGE. W sierpniu 2012 przekazano do eksploatacji Farmę Wiatrową Pelplin (48 MW), tym samym zainstalowana moc w elektrowniach wiatrowych wzrosła do 78 MW. Wydatki na inwestycje w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosły 1,5 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w segmencie energetyki konwencjonalnej, tj. nieco ponad 1 mld zł. Rozpoczęto modernizację bloku 8 w Elektrowni Bełchatów, trwa modernizacja bloku 7. W przypadku inwestycji dotyczącej bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, PGE oczekuje na wyjaśnienie kwestii pozwolenia na budowę. Trwają postępowania przetargowe w projektach kogeneracji gazowej, odebrano wnioski kwalifikacyjne w trzech przetargach (Gorzów, Bydgoszcz i Pomorzany), czwarty przetarg zostanie ogłoszony wkrótce. Wydatki na inwestycje w segmencie dystrybucji wyniosły ok. 500 mln zł i dotyczyły głównie przyłączeń nowych odbiorców oraz modernizacji i rozbudowy sieci.  

 

Łukasz Witkowski

rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski(at)gkpge.pl +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

gkpge_biuroPrasowe_site