Pan Krzysztof Kilian poinformował, że złożył rezygnację „z ważnych powodów, w szczególności w związku z dokonanymi w dniu 25 października br. zmianami w składzie Zarządu i ich skutkami”. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła z dniem 18 listopada 2013 r. pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Szymankowi, pełniącemu obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, który jest Wiceprezesem Zarządu Spółki od 21 lipca 2008 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki postanowiła ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Spółki. Pan Piotr Szymanek jest absolwentem Wydziałów: Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem na Rynku Unii Europejskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Radcą Prawnym. Prowadził własną Kancelarię obsługującą znaczące podmioty sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną spółek z branży energetycznej, zarządzaniem działami prawnymi firm oraz legislacji zdobywał w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. Pełnił również funkcje kierownicze w różnych instytucjach finansowych: Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A., Banku Współpracy Europejskiej S.A., Banku Pekao S.A. i Polskim Banku Inwestycyjnym S.A.

***

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site