Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. w dniu 17 listopada 2011 roku rozstrzygnął postępowanie przetargowe na wybór generalnego realizatora inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym. Po analizie i ocenie ofert ostatecznych, złożonych w dniu 1 sierpnia 2011 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA i Mostostal Warszawa SA. Z przyczyn formalnych postanowiono odrzucić ofertę konsorcjum Alstom Power sp. z o.o. Polska i Alstom Power Systems GmbH.   Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedmiot umowy realizowany będzie w formule EPC (engineering, procurement, construction – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym). PGE Elektrownia Opole SA wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 54 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac w odniesieniu do Bloku 5 oraz w terminie 62 miesięcy od dnia wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac  w odniesieniu do Bloku 6.  Nowe bloki spełniać będą wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne.  Podstawowe założenia techniczne bloków 5 i 6: - Paliwo: węgiel kamienny - Moc elektryczna: 2x900 MW - Sprawność netto bloku: min. 45,5 proc. - Emisja CO₂: ok. 745 kg/MWh - Zakładany stopień wykorzystania mocy: ok. 80 proc. (średnio przez pierwsze 10 lat) - Zakładana produkcja energii elektrycznej netto: ok. 11,1 TWh rocznie (średnio przez pierwsze 10 lat) - Planowany termin oddania do eksploatacji (przy założeniu zawarcia umowy z Generalnym Realizatorem Inwestycji w 2011 r.) – IV kwartał 2016 r. (blok 5) i 2017 r. (blok 6).   Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Rut Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. e-mail: krzysztof.rut@gkpge.pl tel. 22 340 20 67     Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. Informacje o PGE Elektrowni Opole: Wyposażona w cztery bloki energetyczne PGE Elektrownia Opole SA jest najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem kamiennym. Produkcja energii elektrycznej w 2010 roku osiągnęła wielkość  7,6 TWh, co stanowiło ponad 5% energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Część możliwości produkcyjnych Elektrowni Opole jest wykorzystywana jako źródło ważnych dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego rezerw mocy i sprzedawana jest w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Moc zainstalowana PGE Elektrowni Opole SA na koniec 2010 roku wynosiła 1.492 MW.

gkpge_biuroPrasowe_site