Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2008 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 434,7 mln zł.

***

Opis: Prezes URE w dniu 31 lipca 2009 roku wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, tj. PGE Elektrowni Opole S.A., PGE Elektrowni Turów S.A., PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłowni Lublin – Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.).

Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami ww. spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. Wskazane spółki z Grupy Kapitałowej PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK. SOKiK wyrokami z dnia 26 maja 2010 roku zmienił decyzje Prezesa URE uwzględniając w całości odwołania spółek z Grupy PGE. Prezes URE złożył apelację do tych wyroków.

Do dnia niniejszego raportu, Sąd Apelacyjny wydał następujące wyroki w sprawach dotyczących korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2008: - oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Rzeszów w dniu 2 lutego 2012 r. - uwzględnienie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Lublin-Wrotków w dniu 7 marca 2012 r. - uchylenie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Zespołu Elektrowni Dolna Odra i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 12 marca 2012 r. - oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Gorzów w dniu 27 marca 2012 r. Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za 2009 oraz 2010 rok. Sprawy te nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.        

Kontakt dla mediów:

Łukasz Witkowski,
Rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl
+48 695883873

Grupa Kapitałowa PGE jest największą w Polsce Grupą sektora elektroenergetycznego oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupa Kapitałowa PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Działalność PGE koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,51 TWh. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site