Przychody Grupy Kapitałowej PGE („Grupa PGE”, „Grupa”) wyniosły w 2008 r. 20,6 mld zł, co plasuje spółkę w czołówce wszystkich polskich przedsiębiorstw pod względem osiągniętej sprzedaży. Grupa PGE wypracowała w 2008 r. ponad 5,8 mld zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), co oznacza wzrost o 23,3% w porównaniu do roku 2007.

Marża EBITDA Grupy PGE wzrosła w ubiegłym roku do 28,4% z 20,5% osiągniętych rok wcześniej. PGE osiągnęła w 2008 r. niemal 2,7 mld zł zysku netto z działalności kontynuowanej przy marży netto 13% Stosunek zadłużenia netto Grupy PGE do wyniku EBITDA utrzymuje się na bardzo bezpiecznym poziomie 0,87x.Wartość zrealizowanych w ubiegłym roku przez Grupę PGE inwestycji wyniosła 4,4 mld zł. Grupa PGE wyprodukowała w 2008 r. około 56 TWh netto energii tj. o blisko 3% więcej niż rok wcześniej. Łączna osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej Grupy PGE na koniec 2008 roku wynosiła około 12,4 GW, co stanowiło około 37% udziału w krajowych mocach osiągalnych.  

- Rok 2008 r. był niezwykle istotny dla Grupy PGE. To był pierwszy pełny rok działalności w obecnej formie. Zrealizowaliśmy większość założonych celów zarówno w zakresie konsolidacji Grupy, jak i programu inwestycyjnego. Efekty już są widoczne w postaci dobrych wyników finansowych, które wypracowaliśmy w ubiegłym roku, a dobre wyniki to podstawowy warunek myślenia o dalszych inwestycjach, w tym w energetykę atomową  – komentuje Wojciech Topolnicki, Wiceprezes PGE ds. finansowych

– Oprócz zmian związanych z konsolidacją Grupy PGE, nie bez znaczenia dla naszej działalności jest sytuacja na polskim rynku energii elektrycznej. Z jednej strony nowe wyzwania związane z obowiązkami, jakie wynikają z regulacji unijnych, a z drugiej spowolnienie gospodarcze, które ma wpływ na kondycję finansową naszych klientów. To wszystko mobilizuje nas do dalszej intensywnej pracy w zakresie poprawy efektywności, jak i modernizacji i budowy nowych mocy wytwórczych.    

Najważniejsze wyniki i wskaźniki finansowe prezentuje poniższa tabela: w mld PLN20072008 zmiana Przychody ze sprzedaży 23,120,6(10,8%) EBITDA Marża4,7 20,5%5,8 28,4%23,3%  EBIT Marża2,1 9,2%3,3 15,8%52,9%  Zysk netto z działalności kontynuowanej Marża2,9 12,7%2,7 13,0%(8,7%)  Zysk netto marża4,8 20,7%2,7 13,0%(44,0%)  Zadłużenie netto / EBITDA 0,85x0,87x-   - Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki potwierdzają, że PGE, znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej i jest gotowa do realizacji ambitnych wyzwań, przed którymi stoi zarówno nasza Grupa, jak i cały polski sektor energetyczny – mówi Wojciech Topolnicki -  Znacząca poprawa efektywności działania i wysoki wynik EBITDA przy jednoczesnym utrzymaniu relatywnie niskiego poziomu zadłużenia, pozwalają nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. Przed nami proces IPO oraz realizacja programu inwestycyjnego liczonego w miliardach złotych. Oczekujemy, że uda nam się zrealizować wyznaczone cele na kolejne lata.         

Przychody Grupa PGE odnotowała w 2008 r. niemal 20,6 mld zł przychodów ze sprzedaży co oznacza, że spółka zalicza się do grona największych polskich przedsiębiorstw pod względem zrealizowanych przychodów. Ubiegłoroczna sprzedaż była o blisko 11% niższa niż w 2007 r. Niższe przychody są w głównej mierze pochodną ustawowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT) z końcem I kwartału 2008 r. i co się z tym wiąże m.in. niższej sprzedaży energii elektrycznej kupowanej przez PGE w ramach KDT od podmiotów spoza Grupy. EBITDA Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w 2008 r. ponad 5,8 mld zł co oznacza wzrost o 23,3% w porównaniu do roku 2007.

Wzrost EBITDA rok do roku to w głównej mierze efekt rynkowego wzrostu cen energii elektrycznej. W efekcie wzrostu EBITDA, PGE odnotowała w ubiegłym roku rekordową marżę na tym poziomie wyników osiągając 28,4% rentowność. Rok wcześniej marża EBITDA wyniosła 20,5%. Taka rentowność sytuuje PGE na poziomie porównywalnym do innych dużych europejskich spółek energetycznych. EBITDA realizowana w poszczególnych liniach biznesowych (segmentach działalności GK PGE), pozostała na zbliżonym poziomie do roku 2007 r. Największy wpływ na wynik miał segment wydobycia i wytwarzania.   Zysk netto Grupa PGE osiągnęła w 2008 r. 2,7 mld zł zysk netto. Rok wcześniej wynik netto wyniósł 4,8 mld zł.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w ubiegłym rok 2,7 mld zł. Wysoki poziom zysku netto wypracowanego w roku 2007 r. był w dużej mierze efektem zdarzeń jednorazowych, które podwyższyły wynik netto o około 3,2 mld zł (w przypadku zysku z działalności kontynuowanej – o 1,4 mld zł). Zdarzenia jednorazowe nie miały znaczącego wpływu na wynik 2008 r.   Inwestycje Wartość poniesionych w ubiegłym roku inwestycji wyniosła 4,4 mld zł. Obejmowały one w głównej mierze inwestycje w środki trwałe, w tym w szczególności nakłady poniesione na budowę bloku 858 MW w PGE Elektrowni Bełchatów, którego oddanie do użytku planowane jest na 2010 r.   

Aktywa Na koniec 2008 r. aktywa Grupy PGE miały wartość 47,2 mld zł tj o 1,9 mld zł więcej niż na koniec 2007 r. co jest związane m.in. z działalnością inwestycyjną. Wpływ na wzrost aktywów miało także zwiększenie wartości udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych takich jak Polkomtel oraz w spółkach parterowych grupy PGE Górnictwo  i Energetyka. Zadłużenie netto / EBITDA Poziom zadłużenia PGE utrzymuje się na bezpiecznym, konserwatywnym poziomie. Zadłużenie netto wyniosło na koniec 2008 r. 5,1 mld zł. Rok wcześniej było to ponad 4 mld zł.

Stosunek zadłużenia netto do EBITDA utrzymał się na poziomie niecałych 0,9x. Stawia to Grupę PGE w bardzo korzystnej pozycji w porównaniu do innych dużych europejskich spółek energetycznych gdzie w niektórych przypadkach wskaźnik ten przekracza 4x. W przypadku PGE, utrzymywanie się wskaźnika na tak niskim poziomie potwierdza duże możliwości Grupy do realizacji planowanych inwestycji o znacznej wartości.   Najważniejsze wydarzenia 2008 r.  – podsumowanie  Odkupienie mniejszościowych udziałów w kluczowych dla PGE spółkach oraz konsolidacja Grupy Kapitałowej  

W grudniu 2008 r. PGE kupiła za 1,25 mld zł akcje m.in. w PGE Elektrowni Bełchatów S.A., PGE Kopalni Węgla Brunatnego S.A. oraz PGE Elektrowni Turów S.A. Ponadto w czerwcu 2008 r. PGE kupiła 100% udziałów w spółce PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o. od innej spółki z Grupy PGE – PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. za kwotę 106,9 mln zł. Przeprowadzone transakcje była elementem procesu konsolidacji Grupy PGE oraz porządkowania i zwiększania transparentności struktury właścicielskiej.

PGE kupiła 18 grudnia 2008 r. 878,3 tys. akcji spółki Polkomtel od TDC Mobile International A/S za łączną cenę 158,5 mln euro. Po transakcji PGE posiada blisko 4,5 mln akcji co daje 21,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Polkomtela.  Podjęcie decyzji w sprawie aktywów nie związanych z podstawową działalnością oraz wypłata dywidendy rzeczowej na rzecz Skarbu Państwa W 2008 roku PGE dwukrotnie dokonała wypłaty dywidendy rzeczowej na rzecz Skarbu Państwa przekazując: §  własność trzech linii energetycznych (linie wschodnie) w wysokości 147,4 mln zł §  wszystkie akcje spółek: PSE-Centrum S.A., PSE-Wschód S.A., PSE-Zachód S.A., PSE-Południe S.A. oraz PSE-Północ S.A. w wysokości 100,9 mln zł W maju 2008 r. PGE sprzedała całość posiadanych akcji w spółkach PSE-Info Sp. z o.o. oraz EPC S.A.   Realizacja planu inwestycyjnego Uruchomienie nowych projektów – budowy bloków 5 i 6  w Elektrowni Opole (2x 800MW) oraz bloku 11 w Elektrowni Turów (460 MW)

Przyspieszenie rozwoju projektów związanych z energetyką odnawialną Trwają inwestycje w farmy wiatrowe, których łączna moc wyniesie 2000 MW.  Kontynuacja budowy nowego bloku 858 MW w Bełchatowie - zakończenie planowane jest na 2010 r. Nowy blok elektrowni opalany będzie węglem brunatnym, planowana produkcja energii elektrycznej wyniesie blisko 5,5 TWh rocznie. Jednocześnie w przyszłości planowana jest budowa instalacji CCS (Carbon Capture and Storage – system wychwytywania i składowania CO2)   na nowym bloku, która pozwoli na wychwytywanie CO2 i znaczące zmniejszenie emisji tego gazu do atmosfery. Spółka z Grupy PGE, PGE Elektrownia Bełchatów jest już w trakcie wdrożenia pilotażowej instalacji na bloku nr 12. Projekt zostanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 180 mln euro.

Rozpoczęcie przygotowań do realizacji programu budowy dwóch elektrowni atomowych w Polsce o łącznej mocy 3000 MW każda.  Dodatkowe informacje o PGE Polskiej Grupie Energetycznej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą Grupą energetyczną w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej.  Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad około 56 TWh netto, co stanowi 36% krajowej produkcji.

Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Grupa PGE zatrudnia 46,6 tys. pracowników. 100% akcji spółki należy do Skarbu Państwa.

gkpge_biuroPrasowe_site