Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 28,1 mld zł w porównaniu do 20,5 mld zł w roku 2010. Wpływ na ponad 37 procentowy wzrost przychodów miał wyższy wolumen sprzedanej energii i wyższe ceny energii, a także zmiany w modelu handlu energią elektryczną w samej Grupie. Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w 2011 roku miały także jednorazowe wydarzenia, takie jak sprzedaż akcji spółki Polkomtel S.A., otrzymanie rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) i korekta rozliczenia tych rekompensat po przyjęciu bardziej konserwatywnych założeń co do przebiegu sporu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Zysk EBITDA w 2011 r. wyniósł 6,86 mld zł w porównaniu do 6,80 mld zł w roku 2010. Wyłączając rekompensaty i odpis aktualizujący z tytułu rozwiązania KDT, w 2011 roku zysk EBITDA wyniósł 7,45 mld zł w porównaniu do 6,46 mld zł w roku 2010 (wzrost o 15,3 proc.). Produkcja energii elektrycznej netto w GK PGE wzrosła w ubiegłym roku o 7,2 proc. (56,52 TWh w 2011 roku w porównaniu do 52,73 TWh w roku 2010), co przewyższyło tempo wzrostu rynku o 2,8 pkt. procentowego.

Wzrósł także odnotowany wolumen dystrybucji (31,08 TWh w porównaniu do 30,61 TWh), a także sprzedaż do klientów końcowych (31,53 TWh w porównaniu do 29,88TWh).

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE w 2011 r. dostępne są pod adresem: https://gkpge.pl.cms.gkpge.pl/Relacje-Inwestorskie/Dane-finansowe/2011#tab-Q4

Wysoki poziom zysku netto w wymierny sposób przekłada się na wysokość dywidendy, którą Spółka wypłaci akcjonariuszom. Zarząd Spółki postanowił zaproponować na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 1,32 PLN na jedną akcję.  

Kontakt dla mediów:
Łukasz Witkowski,
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

gkpge_biuroPrasowe_site