Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT wyniosły ok. 20,14 mld zł (20,09 mld przed rokiem). Zysk netto (razem z rekompensatami KDT) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku 3,014 mld zł w porównaniu z 3,37 mld zł w 2009 roku. Zgodnie z oczekiwaniami,  po wyeliminowaniu wpływu rekompensat KDT osiągnęliśmy na poziomie skonsolidowanym wynik nieco lepszy niż przed rokiem.

Pod względem wyników finansowych był to rok stabilizacji, w którym koncentrowaliśmy się na reorganizacji i restrukturyzacji Grupy. Dobrze przygotowaliśmy się do spodziewanych wzrostów w kolejnych okresach – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE.

Warto zwrócić uwagę, że istotnie zwiększyła się proporcja zysku grupy kapitałowej jaki przypisywany jest akcjonariuszom PGE w stosunku do zysku mniejszości. W roku 2011 dzięki  wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładająca się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję – dodał. W ciągu roku znacząco wzrósł wynik segmentu dystrybucji, co spowodowane było rosnącym zwrotem z kapitału uwzględnianym w taryfie, wyższym wolumenem dystrybuowanej energii oraz wpływem zmiany sposobu księgowania opłat przyłączeniowych.

Wzrósł także wynik segmentu energetyki odnawialnej wskutek większego wolumenu energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych i związanych z tym wyższych przychodów z tytułu sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów.

W wynikach segmentu energetyki konwencjonalnej widać negatywny wpływ mniejszego wolumenu i nieco wyższych kosztów przy względnie stabilnych cenach, co zostało pokryte jednorazowym wpływem rozwiązania rezerwy na podatek od nieruchomości. Wskutek tego wynik segmentu energetyki konwencjonalnej po wyłączeniu przychodów z tytułu rekompensat, był porównywalny z poprzednim rokiem. Z kolei segmenty obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej zanotowały spadki wynikające z niższych zrealizowanych marż, mniejszego wolumenu sprzedaży energii na rynku hurtowym oraz wyższych kosztów związanych z obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia.

Wybrane pozycje skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGE za 2010 rok [mld zł] Rok zakończony 31 grudnia 2010Rok zakończony 31 grudnia 2009Przychody ze sprzedaży20,4821,62Przychody z tytułu rekompensat KDT0,331,53Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT20,1420,09EBITDA6,837,98EBITDA bez rekompensat KDT6,506,45Zysk netto3,634,34Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej3,013,37Przedstawione powyżej wielkości zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

W 2010 roku zakończył się proces Konsolidacji Grupy Kapitałowej W roku 2010 w Grupie Kapitałowej PGE realizowano program Konsolidacji, którego celem było dostosowanie struktury własnościowej i zarządczej w Grupie PGE do działalności w jej podstawowych liniach biznesowych oraz doprowadzenie do tego, aby w każdej linii biznesowej działała jedna spółka skupiająca całość aktywów oraz działalność operacyjną z danego obszaru. W wyniku Konsolidacji nastąpiła rejestracja połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. i PGE Energia S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenia nastąpiły również w czterech obszarach działalności Grupy.

W wyniku realizacji Programu Konsolidacji w 2010 roku nastąpiło formalno-prawne połączenie podmiotów w następujących obszarach działalności: (i) górnictwo i energetyka konwencjonalna; (ii) energetyka odnawialna; (iii) dystrybucja energii elektrycznej; (iv) sprzedaż detaliczna energii elektrycznej a także połączenie spółek PGE Górnictwo i Energetyka S.A., PGE Energia S.A. oraz PGE Electra S.A. z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE był największym tego typu programem w Polsce, oraz jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i trzech przejętych przez nią spółek, Program Konsolidacji objął dziewięć spółek w obszarze Dystrybucji, osiem w obszarze Sprzedaży Detalicznej, kolejne sześć w Energetyce Odnawialnej oraz trzynaście w Energetyce Konwencjonalnej.

W ramach tego ostatniego obszaru w toku jest jeszcze rejestracja połączenia z PGE Elektrownia Opole S.A. W toku jest również proces połączenia PGE Energia Odnawialna z Elektrownią Wiatrową Kamieńsk. Skuteczne zakończenie procesów konsolidacyjnych otwiera nowy rozdział w historii Grupy Kapitałowej. „Po debiucie giełdowym, jest to najważniejsze wydarzenie w historii naszej firmy oraz niezaprzeczalny sukces wszystkich pracowników. Dzięki bliższej współpracy i uporządkowanej, przejrzystej strukturze, jesteśmy w stanie skutecznie konkurować na wciąż rozwijającym się rynku oraz znacznie efektywniej budować wartość naszej firmy dla akcjonariuszy” – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.   

Zapis z konferencji prasowej z 22 marca 2011 r. na temat: Prezentacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGE za rok 2010. Informacje dodatkowe: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Produkcja energii elektrycznej w 2010 roku wyniosła około 53 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,2 GW.

Kontakt dla mediów:
Dorota Idzi Dyrektor
Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
e-mail: dorota.idzi@gkpge.pl
tel. 22 340 25 27
fax. 22 340 20 59

gkpge_biuroPrasowe_site