Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 30,6 mld zł w porównaniu do 28,1 mld w roku 2011. Wpływ na 9 procentowy wzrost przychodów miał wyższy wolumen sprzedanej energii, a także jednorazowe wydarzenia, takie jak korekta założeń co do rozliczenia końcowego rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów terminowych (KDT).

Zysk EBITDA wyniósł 6,8 mld zł, bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast rok 2012 jest piątym rokiem wzrostu skorygowanego zysku EBITDA, co czyni PGE jednym z nielicznych wzrastających przedsiębiorstw energetycznych w Europie. Skorygowany o jednorazowe wydarzenia zysk EBITDA wyniósł 8,04 mld złotych i wzrósł o 8% (o ponad 500 mln zł). Zysk netto Grupy Kapitałowej w 2012 roku wyniósł ponad 3,2 mld zł. Skorygowany zysk netto wyniósł 4,2 mld zł.

Skorygowane wartości wyników finansowych prezentują się stabilnie w wymagających, bieżących warunkach rynkowych. Istotny wpływ na wyniki finansowe w 2012 roku miały jednorazowe zdarzenia niepieniężne mające miejsce w IV kwartale, m.in. odpis aktualizujący wartość Elektrowni Dolna Odra, korekta rezerwy rekultywacyjnej, nakładów na projekt CCS oraz rezerwy związane ze świadczeniami pracowniczymi. "Pomimo zmieniającego się otoczenia biznesowego, PGE piąty rok z rzędu odnotowuje wzrost zysku EBITDA skorygowanego o zdarzenia jednorazowe.

Rok 2012 jest również rekordowy pod względem wysokości przychodów ze sprzedaży. Stabilne przepływy pieniężne, dobra sytuacja finansowa oraz brak zadłużenia dają nam komfort racjonalnego działania w projektach skoncentrowanych na wzroście efektywności operacyjnej spółki i umożliwiają realizację projektów rozwojowych budujących wartość Grupy" mówi Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Produkcja energii elektrycznej netto w GK PGE wzrosła w ubiegłym roku o 1 proc. (57,05 TWH w 2012 w porównaniu do 56,52 TWh w roku 2011). Wzrósł również wolumen dystrybucji energii oraz jej sprzedaż energii do odbiorców końcowych. Wyniki te zostały osiągnięte pomimo spadającego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE w 2012 r. dostępne są pod adresem: Wyniki za rok 2012

Poziom zysku w wymierny sposób przekłada się na wysokość dywidendy, którą Spółka wypłaci akcjonariuszom. Zarząd Spółki postanowił zaproponować na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 0,86 PLN na jedną akcję.

W 2012 roku Grupa Kapitałowa PGE rozpoczęła szereg istotnych projektów nakierowanych na wdrożenie zasad ładu korporacyjnego umożliwiającego efektywne zarządzanie całym łańcuchem wartości i wspierającego wzrost wartości dla akcjonariuszy. Rozpoczęto weryfikację strategii Grupy oraz dokładne przeglądy toczących się projektów inwestycyjnych, aby zapewnić optymalną ścieżkę rozwoju wykorzystującą wszystkie możliwości rynkowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno możliwości finansowych, jak i organizacyjnych. Kontynuowano Program Poprawy Efektywności i równolegle rozpoczęto działania dążące do zachowania przewagi konkurencyjnej poprzez utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej i obniżanie udziału kosztów stałych w całkowitym koszcie wytworzenia energii elektrycznej, zwłaszcza w kompleksach kopalnia-elektrownia wytwarzających energię w oparciu o własne zasoby węgla brunatnego.

W roku 2013 Grupa PGE kontynuować będzie działania mające na celu porządkowanie formalno-prawne struktur oraz operacjonalizację działań, które będą miały pozytywne przełożenie na wyniki finansowe Spółki i jej zdolność do kreowania wartości w długoterminowym horyzoncie czasowym. Kluczowe, w tym roku, dla efektywnego zarządzania Grupą będzie wdrożenie Modelu Operacyjnego, implementacja zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP - SAP, kontynuacja programu budowy centrum usług wspólnych w obszarze telekomunikacji i IT oraz wdrożenie wcześniej wymienionych Programów Optymalizacji w Grupie.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

gkpge_biuroPrasowe_site