Według wstępnych nieaudytowanych danych, szacunek skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej PGE ze sprzedaży w 2009 roku wyniósł 21,6 mld złotych, co oznacza wzrost o 11% w stosunku do poprzedniego roku. Wartość EBITDA zwiększyła się o 38% rok do roku i wyniosła 8,1 mld złotych, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,2 mld złotych (wzrost o 69% w porównaniu do 2008 roku). - Szacunkowe dane finansowe pokazują, że mamy solidne fundamenty dla długofalowego wzrostu. Grupa jest wysoce rentowna. Potwierdza się zatem, że dużą część zaplanowanych inwestycji w budowę nowych mocy wytwórczych oraz modernizację elektrowni i sieci dystrybucyjnych, jesteśmy w stanie sfinansować z własnych środków – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Szacunek wybranych pozycji  skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGE za rok 2009 [mld PLN]  Rok zakończony 31 grudnia 2009Rok zakończony 31 grudnia 2008ZmianaPrzychody ze sprzedaży 21,619,4*+11%EBITDA8,15,9+38%Zysk netto4,22,7+58%Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej3,2 1,9+69%   * Przychody ze sprzedaży za 2008 r. zostały skorygowane (-1,2 mld złotych) wskutek zmiany zasad konsolidacji polegającej na bardziej szczegółowej identyfikacji transakcji z mniej istotnymi spółkami Grupy Kapitałowej PGE [dane w mld PLN]:    Rok zakończony 31 grudnia 2009Rok zakończony 31 grudnia 2008Suma przychodów ze sprzedaży przed korektą22,920,6Eliminacja transakcji ze spółkami mniej istotnymi-1,4-1,2Przychody ze sprzedaży po korekcie21,619,4 Wszystkie przedstawione wielkości są szacunkowe, nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i mogą różnić się od wielkości przedstawionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., które zostanie opublikowane w dniu 16 marca 2010 r.   *** Informacje dodatkowe: PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

gkpge_biuroPrasowe_site