Akcje serii C i D zostały wyemitowane w związku z połączeniem PGE Polska Grupa Energetyczna SA ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 11 października 2010 roku uchwałę, w której stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są:

- 73.241.482 akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda

- 66.452.245 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda

(łącznie 139.693.727 akcji), oraz postanowił wprowadzić z dniem 18 października 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wspomniane wyżej akcje serii C i D.

Ponadto w dniu 12 października 2010 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił w dniu 18 października 2010 r. dokonać asymilacji 139.693.727 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (akcje serii C i D), z 1.730.090.000 akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki (akcje serii A i B), będącymi w obrocie giełdowym.

gkpge_biuroPrasowe_site