Zysk netto Grupy PGE wyniósł 3,23 mld PLN, czyli wzrósł o 76% w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2008 r.Przychody ze sprzedaży wyniosły 15,87 mld PLN, czyli wzrosły o 6,4% pomimo spadającej konsumpcji energii elektrycznej w Polsce.Wartość EBIDTA zwiększyła się o 44% rok do roku i wyniosła 5,96 mld PLN, a marża EBIDTA wzrosła o 9,7 punktów procentowych do 37,6%.  - Osiągnięte wyniki, w tym przede wszystkim wzrost zysku netto oraz wzrost EBITDA, wskazują na dobrą kondycję finansową Grupy PGE. Pomimo spowolnienia gospodarczego i spadku zapotrzebowania na energię elektryczną utrzymaliśmy dodatni wskaźnik przychodów i wysoki zysk operacyjny. Potwierdzeniem efektywności przyjętej przez nas strategii działania było wyjątkowe na polskim rynku kapitałowym zainteresowanie inwestorów i sukces pierwszej oferty publicznej akcji PGE - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dodatnie wyniki kwartalne Grupy PGE W III kwartale 2009 r. Grupa Kapitałowa PGE osiągnęła całkowite przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 4,8 mld PLN, co oznacza wzrost o około 13% w porównaniu do III kwartału 2008 r. Największy przyrost nastąpił w segmencie przychodów ze sprzedaży towarów i produktów, które wzrosły o 0,6 mld PLN. Zysk brutto Grupy PGE w tym okresie wyniósł ponad 1,1 mld PLN w porównaniu do 0,7 mld PLN w III kwartale 2008 r. Ponadto, w 3Q 2009 r. marża zysku brutto Grupy (zysk brutto w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem) zwiększyła się do 23,9% z 17,5% w analogicznym okresie 2008 r. Zysk netto w III kwartale 2009 r. wyniósł ponad 0,9 mld PLN w porównaniu do 0,6 mld PLN w III kwartale 2008 r. Wzrost poziom zysku netto wiązał się głównie z wzrostem cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz detalicznym, pomimo niższego zrealizowanego przez Grupę PGE wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych.   Czynniki wpływające na osiągnięte wyniki Działalność Grupy PGE jest uzależniona od krajowych trendów makroekonomicznych, które rzutują na osiągane wyniki finansowe. W szczególności globalna recesja i spadek popytu na produkty energochłonnych gałęzi gospodarki w Polsce w okresie 9 miesięcy 2009 r. spowodował obniżenie popytu na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym o około 5% w porównaniu do podobnego okresu w 2008 r. W ciągu trzech kwartałów 2009 r. Grupa PGE sprzedała 43,6 TWh energii elektrycznej, co stanowiło spadek o około 13% w stosunku do sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2008 roku (49,8 TWh). Ceny surowców energetycznych (paliw) są jednym z kluczowych elementów wpływających na poziom kosztów wytwarzania energii elektrycznej, a tym samym na poziom cen energii elektrycznej oraz zyskowność Grupy. W okresie dziewięciu miesięcy 2009 r. koszty zakupu paliw (głównie węgiel kamienny i gaz) od dostawców spoza Grupy PGE wyniosły 1,7 mld PLN (wzrost o około 24% w porównaniu z okresem 1Q-3Q 2008 r.). Jednak dzięki wyprodukowaniu około 68% energii elektrycznej z węgla brunatnego pochodzącego z własnych kopalń PGE, udało się uzyskać lepszy wynik na działalności finansowej niż w analogicznym okresie 2008 r. Spółki wchodzące w skład Grupy PGE realizują część swoich przychodów w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dotyczy to taryf sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym (grupa taryfowa G), taryfy spółek dystrybucyjnych (OSD), oraz  taryfy dotyczącej ciepła. Aktualnie poziom kosztów uznanych przez Prezesa URE za uzasadnione do kalkulacji tych taryf jest niższy od kosztów faktycznie ponoszonych przez spółki z Grupy PGE.   Najważniejsze wydarzenia Sukces debiutu giełdowego - w wyniku pierwszej oferty publicznej PGE i wprowadzeniem w dniu 6 listopada 2009 r. do obrotu giełdowego praw do akcji, PGE jest aktualnie jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na rachunku zastrzeżonym PGE znajdują się środki z emisji akcji w kwocie prawie 6 mld PLN, które zostaną po zakończeniu rejestracji i podwyższeniu kapitału Spółki.Wykup akcji kluczowych spółek zależnych - Zarząd PGE podjął decyzję o realizacji zobowiązania do nabycia od Skarbu Państwa akcji PGE Elektrownia Opole S.A. za prawie 198 mln PLN oraz akcji PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. za 38,5 mln PLN. Płatność została dokonana w dniu 12 listopada 2009 roku.Wybór wykonawcy nowych bloków w PGE Elektrowni Opole - Zarząd PGE zobowiązał się do zapewnienia finansowania inwestycji strategicznej, realizowanej przez PGE Elektrownia Opole S.A., obejmującej budowę bloków 5 i 6 o szacunkowej wartości 3,2 mld EUR. Obecnie inwestycja jest we wstępnej fazie i trwa proces wyboru wykonawcy.Proces sprzedaży akcji Polkomtela - w dniu 1 września br. Zarząd PGE podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do sprzedaży akcji spółki Polkomtel S.A. Rozważane są różne sposoby przeprowadzenia tej transakcji. Rozpoczął się proces wyboru doradcy biznesowego. Przejęcie Elektrociepłowni Bydgoszcz - w dniu 30 września br. PGE Energia Odnawialna S.A. dokonała przeniesienia na PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. akcji PGE ZEC Bydgoszcz S.A., stanowiących 98,33% kapitału zakładowego (PGE Energia Odnawialna S.A. pozostaje właścicielem 0,53% akcji PGE ZEC Bydgoszcz S.A.).  Skonsolidowany raport kwartalny z wynikami za III kwartał 2009 r.   Prezentacja PGE - konferencja prasowa  

gkpge_biuroPrasowe_site