Uzgodnione istotne postanowienia Umowy:

1. Cenę zakupu wszystkich Akcji stanowiących 84,19% kapitału zakładowego Spółki stanowi kwota 7 529 913 842,40 zł.;

2. Cenę za jedną nabywaną Akcję stanowi kwota 1,80 zł;

3. Kupujący (PGE) zadeklarował program gwarantowanych inwestycji do realizacji w Grupie Kapitałowej Energa w okresie 10 lat w kwocie 5 mld  zł., których niewykonanie wiązać się będzie z karami umownymi płatnymi na rzecz Sprzedawcy;

4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania kontroli nad Spółką, nieograniczania prowadzenia przez Spółkę podstawowej działalności, nieingerowania w  oraz do niedokonywania zmiany siedziby Spółki;

5. Kupujący zobowiązuje się do spowodowania, że akcje Spółki zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Energa to obecnie jedna z wiodących grup energetycznych w Polsce. Według danych Energa, w 1 półroczu 2010 spółka ta wygenerowała EBITDA (skonsolidowane nieaudytowane dane wg MSSF) na poziomie 819 mln zł, zaś za 7 miesięcy 2010 wartość ta wyniosła 909 mln zł. Bilansowa wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 30.6.2010 wznosi 1,37 mld zł, natomiast kredyty i pożyczki wynosiły 0,73 mld zł.

W ocenie Zarządu PGE, PGE i Energa w unikalny sposób uzupełniają się i razem generują znaczną wartość synergii.

- Połączenie PGE i Energa pozwoli zbudować silną, polską grupę energetyczną, zdolną do konkurowania na wspólnym rynku europejskim w dłuższej perspektywie czasowej. Połączone grupy będą bardziej efektywne i konkurencyjne, co przyniesie korzyści gospodarce, klientom, jak i akcjonariuszom. Połączenie potencjałów ułatwi również budowę pierwszych polskich elektrowni jądrowych – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

W ramach Transakcji zidentyfikowane obszary synergii obejmują m.in. synergie strategiczne, synergie w zakresie programu inwestycyjnego oraz synergie kosztowe. Szacowana przez PGE wartość szybkich do uzyskania synergii kosztowych to ponad 100 mln złotych rocznie. W Grupie PGE, Energa będzie pełnić bardzo ważne funkcje strategiczne i operacyjne (m.in. będzie powiązana z projektem budowy elektrowni jądrowych), a PGE jest gotowe zapewnić wsparcie w realizacji najbardziej interesujących projektów inwestycyjnych Energa.

Warunki potencjalnej Transakcji są w ocenie Zarządu PGE korzystne dla PGE i jej wszystkich akcjonariuszy. Przy określonych założeniach, PGE szacuje, iż kwota zakupu przekłada się na wyważony, rynkowy poziom krótkoterminowego mnożnika EV / EBITDA 2010.

Warunki cenowe Transakcji są istotnie korzystniejsze, gdy uwzględni się liczne synergie z PGE lub gdy oszacuje się długoterminową wartość Spółki. Przeprowadzenie Transakcji w pełni wpisuje się w realizację strategii akwizycyjnej, którą w tym przypadku PGE dokonywałoby na najlepiej znanym PGE rynku. Wzrost organiczny PGE wsparty selektywnymi akwizycjami ma na celu realizację celu strategicznego PGE polegającego na zbudowaniu pozycji wysoce rentownego, średniej wielkości uczestnika europejskiego rynku elektroenergetycznego.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i z kapitału dłużnego, czemu sprzyja brak zadłużenia PGE i wysokie ratingi kredytowe spółki.

PGE jednocześnie potwierdza zobowiązanie, że od 2011 roku będzie sprzedawał blisko 100 proc. wytwarzanej energii, dopuszczonej do obrotu w trybie przewidzianym ustawą Prawo Energetyczne, na giełdach energii.  

gkpge_biuroPrasowe_site