Akcjonariusze obecni 29 czerwca 2011 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE przyjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 65 groszy na jedną akcję.   Dywidendą nie są objęte akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 września 2011 r., a termin wypłaty dywidendy na 30 września 2011 r.

Ponadto Akcjonariusze rozpatrzyli i zatwierdzili skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE, sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna SA za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE za ubiegły rok.

Walne Zgromadzenie przyjęło także uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki dot. rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmian zaproponowanych przez Skarb Państwa, a dotyczących zasad podejmowania decyzji przez akcjonariuszy Spółki.

Zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej PGE uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Projekty rozpatrzonych uchwał oraz inne dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej PGE (www.pgesa.pl ) w zakładce: Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia.

gkpge_biuroPrasowe_site