Walne Zgromadzenie dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej PGE S.A. Akcjonariusze zdecydowali również o zmniejszeniu dotychczasowej liczby Członków Rady Nadzorczej z dziewięciu do siedmiu osób. Przychylono się do wniosków MSP i akcjonariuszy mniejszościowych powołując do Rady Nadzorczej z dniem 31 maja br. jej dotychczasowych członków: Pana Marcina Zielińskiego; Panią Małgorzatę Dec; Panią Katarzynę Prus; Pana Macieja Bałtowskiego; Pana Jacka Barylskiego; Pana Czesława Grzesiaka; Pana Grzegorza Krystka.

Walne Zgromadzenie odrzuciło proponowane przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą zmiany w Statucie spółki (§ 14 ust. 1 – 3, § 18 ust. 1 i § 31) i zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zarząd zapowiedział wyjaśnienie tej kwestii i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ponownie będzie głosować nad odrzuconymi zmianami. W czwartek zostanie opublikowane ogłoszenie w tej sprawie. Zarząd Spółki podkreśla, że proponowane zmiany konsultowane były z Radą Nadzorczą, której członkami są również osoby wskazane przez MSP. Celem proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie jest optymalizacja struktury organizacyjnej oraz budowa efektywnej, lepiej zorganizowanej wewnętrznie Grupy Kapitałowej.

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zatwierdzili podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych we władzach Spółki w 2011 roku.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2011.

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl
+48 695 883 873  

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

gkpge_biuroPrasowe_site