Nowy program pozwala Spółce na emisję obligacji dyskontowych o terminie wykupu nie dłuższym niż 1 rok, jak i obligacji kuponowych o terminach wykupu od 1 roku do 10 lat. „W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w Polsce oraz koniecznością poprawy efektywności wytwarzania jesteśmy w trakcie realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz przygotowujemy się do rozpoczęcia kolejnych.

Pracujemy również nad projektami, które pozwolą zróżnicować obecny mix paliwowy grupy PGE oraz sprostać wymaganiom pakietu klimatycznego UE. Wszystkie te działania wymagają znacznych nakładów finansowych, które nie w pełni będą mogły zostać pokryte generowanymi przez Spółkę środkami pieniężnymi. W chwili obecnej właściwie nie posiadamy zadłużenia, a nasz bilans jest bardzo zdrowy. To dobra sytuacja, aby skorzystać z finansowania dłużnego w zakresie, który przynajmniej w części będzie zaspokajał nasze długoterminowe potrzeby.” – powiedział Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Maksymalna kwota zadłużenia z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 5 miliardów złotych. Program zakłada emisje obligacji na okaziciela, które będą miały charakter emisji niepublicznych.

Warunki cenowe Obligacji (dyskonto dla obligacji zerokuponowych lub oprocentowanie/kupon dla obligacji kuponowych) będą ustalane w oparciu o bieżące warunki rynkowe. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z powierzenia nam współorganizacji programu emisji obligacji dla PGE Polska Grupa Energetyczna. Potwierdza to zaufanie Spółki do silnej pozycji naszego Banku na rynku komercyjnych papierów dłużnych oraz w sektorze energetycznym, jak również nasze dobre, długoterminowe relacje. Energetyka jest dla ING Banku Śląskiego perspektywicznym i jednym z kluczowych sektorów gospodarki. Cieszymy się, że dzięki podpisanej umowie będziemy mieli udział w dalszym jej rozwoju i modernizacji" - powiedziała Małgorzata Kołakowska, Prezes ING Banku Śląskiego.

„Przy organizacji programów emisji obligacji, w szczególności tak dużych jak dla PGE, ważny jest sprawdzony partner bankowy z bogatym doświadczeniem w tym obszarze. Pekao SA z 30 proc. udziałem w rynku obligacji średnioterminowych jest liderem na tym polu. Jesteśmy dumni, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. doceniła naszą wiedzę i doświadczenie oraz powierzyła nam współorganizowanie emisji obligacji.” - mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Pekao SA, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej i rynków finansowych.  

Kontakt dla mediów: Sylwia Filimon e-mail: sylwia.filimon@gkpge.pl tel. 22 340 26 69     Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest bardzo ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne.

gkpge_biuroPrasowe_site