Wyrok zmienia zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki redukując do zera wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów dla 2009 roku Tym samym kwota korekty wynikająca z zaskarżonej decyzji Prezesa URE wynosi ok. (-)223,5 mln zł.

Łączna wartość przedmiotu sporu spraw odnośnie rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE to różnica pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE. Tak obliczona kwota wynosi ok. 672,9 mln złotych.

Dotychczas zostały wydane korzystne dla PGE prawomocne wyroki w 3 sprawach na łączną kwotę ok. 308,7 mln zł (z uwzględnieniem wyroku o którym mowa powyżej).

gkpge_biuroPrasowe_site