Złożone przez spółki sprzedaży detalicznej Grupy PGE wnioski w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są ponownie analizowane z uwzględnieniem stanowiska Prezesa  URE. Doskonale rozumiemy bieżącą sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, na co również zwrócił uwagę Prezes URE – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE - Wyraźne sygnały spowolnienia gospodarczego znalazły odzwierciedlenie już w cennikach spółek sprzedaży detalicznej Grupy PGE przedstawionych w grudniu klientom biznesowym.  PGE Polska Grupa Energetyczna deklaruje także gotowość ponownej analizy i ewentualnego renegocjowania cen energii w ramach już zawartych dwustronnych umów handlowych z dużymi odbiorcami przemysłowymi.  Jednocześnie konsekwentnie realizujemy strategię optymalizacji kosztów w ramach całego holdingu, pamiętając o konieczności realizacji wielu kosztownych inwestycji - dodaje Prezes Zadroga – Po raz kolejny podejmujemy też negocjacje cen węgla, który jest głównym czynnikiem kosztów wytwarzania energii elektrycznej.

gkpge_biuroPrasowe_site