23 maja agencja ratingowa Fitch potwierdziła solidny i stabilny rating inwestycyjny (BBB+) dla papierów dłużnych emitowanych przez PGE. Także agencja Moody’s przy użyciu własnej metodologii doszła do takich samych wniosków i 26 maja oceniła wiarygodność PGE na podobnym poziomie (Baa1). Jest to najlepszy rating kredytowy dla polskich spółek energetycznych oraz jeden z najlepszych wśród firm z WIG 30.

Z satysfakcją przyjmujemy wysoką ocenę wiarygodności Spółki potwierdzoną w ratingach Fitch i Moody’s. Choć fakt, że agencja Moody’s zmieniła swój poprzedni rating odnotowujemy ze zdziwieniem – mówi Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzająca do spraw ekonomiczno-finansowych GK PGE wskazując, że najnowsza aktualizacja strategii Grupy w znaczący sposób pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe Spółki m.in. urealniając

i redukując wydatki inwestycyjne do poziomu 50 mld zł w latach 2014-2020 z 86 mld zł przewidywanych do wydatkowania w myśl strategicznych opracowań z lat uprzednich.

Zgodnie z nową strategią Grupa zrealizuje wyłącznie projekty inwestycyjne o solidnej  stopie zwrotu w długiej perspektywie. Takie podejście pozwala GK PGE na systematyczne utrwalanie przewag konkurencyjnych w segmencie wytwarzania energii z najefektywniejszych kosztowo paliw krajowych. Grupa nie jest narażona na wahania cen na światowych rynkach surowcowych, wrażliwych na zawirowania geopolityczne – dodaje Dyrektor Bartoś.

 PGE podziela opinię Moody’s zgodnie z którą kondycja finansowa Grupy jest skorelowana z rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Należy jednak wskazać, że analiza agencji zdaje się nie uwzględniać znaczącej liczby darmowych certyfikatów przysługujących PGE, a zatem nie uwzględnia wysokiej marży na wolumenie energii wytworzonej dzięki bezpłatnym uprawnieniom.

 Podkreślenia wymaga fakt, że na rynku polskim w porównaniu z rokiem ubiegłym ceny energii elektrycznej od początku roku 2014 rosną i są wyraźnie wyższe zarówno na rynku spotowym, jak i kontraktów terminowych. Dodatkowo, w ocenie PGE, minął także okres spadków cen obserwowany w Unii Europejskiej przez ostatnie dwa lata za sprawą zniżki na rynkach surowcowych. Ponadto zwracamy uwagę na strukturalne różnice między polskim rynkiem energii a innymi rynkami ze względu na relatywnie niski udział energii odnawialnej w miksie oraz bardzo ograniczone moce przesyłowe na połączeniach transgranicznych. Ta specyfika sprawia, że polski rynek jest mniej podatny na ogólnoeuropejski trend zniżek cenowych. 

W opinii GK PGE ocena Moody’s nie uwzględnia w pełni wpływu nowych rozwiązań regulacyjnych, które stanowią odpowiedź ustawodawcy i regulatora na problemy sektora elektroenergetycznego. Wprowadzenie rezerwy operacyjnej i rezerwy zimnej istotnie zmniejsza ryzyko inwestycyjne dla projektów inwestycyjnych w konwencjonalne moce wytwórcze, co poprawi zasadniczo kondycję całej branży. 

Podzielamy zdanie agencji ratingowej Moody’s, że otoczenie rynkowe pozostanie trudne, ale przypominamy że właśnie w tak trudnych warunkach PGE osiągnęło wynik EBITDA w wysokości 8 mld zł, najwyższy spośród spółek notowanych na WIG 30 w 2013 roku.

  

Biuro Prasowe

https://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

 

 

gkpge_biuroPrasowe_site