PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,  jako akcjonariusze spółki Towarowa Giełda Energii S.A., w dniu 24 lutego  2012r. przenieśli własność akcji na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z podpisaną w dniu 8 listopada 2011 r. warunkową umową sprzedaży akcji spółki Towarowa Giełda Energii S.A.

Przeniesienie własności akcji na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. zakończyło proces sprzedaży, za który spółki Grupy Kapitałowej PGE otrzymały łączną kwotę 46.931.500 zł. Transakcja jest częścią procesu zbywania aktywów Non Core, czyli nie związanych z działalnością podstawową spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Łukasz Witkowski
Kierownik Komunikacji Zewnętrznej
PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                                                      

GK PGE

Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.                                      

gkpge_biuroPrasowe_site