31 sierpnia 2010 r. nastąpiła rejestracja połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna SA ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka SA i PGE Energia SA w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenia spółek nastąpiły również w czterech obszarach działalności Grupy PGE. Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE jest to największy tego typu program w Polsce, oraz jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz PGE Polska Grupa Energetyczna i dwóch przejętych przez nią spółek, Program Konsolidacji objął dziewięć spółek w obszarze Dystrybucji, osiem w obszarze Sprzedaży Detalicznej, kolejne sześć w Energetyce Odnawialnej oraz trzynaście w Energetyce Konwencjonalnej. W ramach tego ostatniego obszaru w toku jest jeszcze rejestracja połączenia z PGE Elektrownia Opole SA, które powinno nastąpić do końca września br.  W toku jest również proces połączenia PGE Energia Odnawialna z Elektrownią Wiatrową Kamieńsk. Skuteczne zakończenie procesów konsolidacyjnych otwiera nowy rozdział w historii Grupy Kapitałowej. Po debiucie giełdowym, jest to najważniejsze wydarzenie w historii naszej firmy oraz niezaprzeczalny sukces wszystkich pracowników. Od dziś, dzięki bliższej współpracy i uporządkowanej strukturze, będziemy efektywniej budować wartość naszej firmy na rynku – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa PGE w nowej strukturze W nowym modelu biznesowym Grupy Kapitałowej PGE funkcjonować będzie 5 spółek zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności. Za działalność wydobywczo-wytwórczą odpowiadać będą: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Za działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej odpowiadać będzie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, a za sprzedaż detaliczną PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Odrębne dotychczas spółki, funkcjonujące w ramach poszczególnych skonsolidowanych obszarów działalności, uzyskują odtąd status Oddziałów podległych Centralom Spółek Skonsolidowanych. Natomiast działania w ramach obszaru energetyki jądrowej realizowane są poprzez spółki celowe. Korzyści z wprowadzenia nowego modelu biznesowego Wdrożenie nowego modelu biznesowego przyniesie Grupie PGE szereg korzyści od uproszczenia procesów decyzyjnych, przez uzyskanie oszczędności wynikających ze zniesienia duplikujących się struktur, ograniczenie konkurencji wewnętrznej, po budowanie silnych kompetencji pracowników PGE. Za zarządzanie Grupą Kapitałową oraz integrację poszczególnych obszarów odpowiada Centrum Korporacyjne - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie. Do głównych zadań Centrum Korporacyjnego należą: - opracowywanie i aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej, - wyznaczanie celów dla Central Spółek Skonsolidowanych oraz koordynacja prac nad strategiami obszarowymi, - nadzór nad działalnością poszczególnych obszarów biznesowych, - ustalanie polityki cen transferowych - standaryzacja i harmonizacja rozwiązań obowiązujących w Grupie.  W nowym modelu biznesowym podjęto decyzję o włączeniu spółki odpowiedzialnej za obrót hurtowy – PGE Electra S.A. do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako strategicznej jednostki biznesowej. Włączenie zostanie przeprowadzone do końca 2010 roku. Nasza działalność będzie opierać się w większym niż dotychczas stopniu na współpracy wewnętrznej, co pozwoli nam wydobyć efekty synergii występujące w całej Grupie. Będziemy w stanie efektywniej wykorzystywać zasoby i budować naszą przewagę, oferując klientom konkurencyjny produkt i najwyższej jakości obsługę. Jestem przekonany, że dzięki realizacji programu konsolidacji uzyskujemy niezbędną stabilność i silną pozycję na terenie Europy Środkowo-Wschodniej – podsumowuje Tomasz Zadroga   Kontakt dla mediów: Sylwia Filimon Koordynator ds. PR e-mail: sylwia.filimon@pgesa.pl Tel. (22) 340 26 69

gkpge_biuroPrasowe_site