Zgodnie z przyjętym dokumentem, PGE Polska Grupa Energetyczna SA będzie konsekwentnie budować wartość ekonomiczną GK PGE dla akcjonariuszy w ramach nowoczesnego i zdywersyfikowanego paliwowo portfela wytwórczego, koncentracji na Kliencie, podnosząc efektywność i wprowadzając innowacje, utrzymując silną pozycję finansową, a także wykorzystującą potencjał oraz szanse rynkowe w kraju i za granicą.

PGE zamierza budować wartość Grupy Kapitałowej poprzez realizację celów strategicznych skupionych wokół czterech obszarów:

Klient, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

• wzrost konkurencyjności sprzedaży detalicznej

• zdecydowaną poprawę jakości obsługiInwestycje, w tym m.in.:

• dywersyfikację technologii wytwarzania

• rozwój innowacyjnościEfektywność Operacyjną, uzyskaną przez:

• maksymalizację marży ze sprzedaży i racjonalizację kosztów

• zwiększenie wykorzystania aktywów • usprawnienie systemów IT

• poprawę efektywności GK PGE jako podmiotu pionowo skonsolidowanegoKapitał Ludzki, przede wszystkim:

• zapewnienie niezbędnych kompetencji

• budowę kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu i koncentracji na wynikach 

Nakłady inwestycyjne w latach 2012-2035 wyniosą maksymalnie ok. 330 mld PLN, w tym średnioroczne nakłady w okresie 2012-2020 szacowane są na poziomie ok. 9 mld PLN, a w okresie 2021-2035 na poziomie ok. 16 mld PLN. Z uwagi na rozbudowany program krajowych inwestycji, akwizycje międzynarodowe będą prowadzone pod warunkiem, że zidentyfikowane projekty zagwarantują wysoką stopę zwrotu i obciążone będą niskim poziomem ryzyka.

Zamierzone projekty inwestycyjne to m.in. dwa bloki 900MW na węgiel kamienny w Elektrowni Opole (2017/2018) i blok 460MW na węgiel brunatny w Elektrowni Turów (2018), inwestycje w 1000MW lądowych (2015) i 2000MW morskich (w tym 1000MW do 2020) farm wiatrowych, bloki kogeneracyjne gazowo-parowe (Gorzów, Bydgoszcz, Lublin, Pomorzany, Puławy – łączna moc 1300-1700MW oddawane do eksploatacji w latach 2015-2018), dwie elektrownie jądrowe 6000MW - udział PGE do ok. 4500MW, a w perspektywie roku 2030 budowa kopalni węgla brunatnego i elektrowni Gubin wyposażonej w CCS. Jednocześnie PGE rozważa sprzedaż przed rokiem 2015 do 50% udziałów w Elektrowni Opole. W Strategii przewidziano także możliwość przeznaczania znaczących środków na alternatywne źródła gazu w Polsce.  

W wyniku realizacji Strategii, PGE zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej PGE odpowiednio w roku 2020 i 2035: skonsolidowany zysk EBITDA (nominalnie): ok. 12 mld PLN w roku 2020 oraz ok. 34 mld PLN w roku 2035 skorygowana marża skonsolidowanego zysku EBITDA (skorygowana o wpływ zmiany modelu handlu na przychody): ok. 29% w roku 2020 oraz powyżej 50% w roku 2035 wskaźnik zadłużenie netto/skonsolidowany zysk EBITDA: ok. 1,6x w roku 2020 oraz ok. 2,3x w roku 2035 moc zainstalowana (obecnie 13,1 GW): ok. 15,8 GW w roku 2020 oraz ok. 21,3 GW w roku 2035, w tym ok. 4,5 GW w elektrowniach atomowych struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej:Rok 2020: ok. 55% - węgiel brunatny, ok. 18% - węgiel kamienny, ok. 15% - gaz, ok. 11% - odnawialne źródła energii,Rok 2035: ok. 36% - energia jądrowa, ok. 33% - węgiel brunatny, ok. 14% - odnawialne źródła energii, ok. 11% - gaz, ok. 5%  - węgiel kamienny (obecnie 67% - węgiel brunatny, 27% - węgiel kamienny, 4% - gaz, 3% - odnawialne źródła energii)emisyjność CO2: ok. 0,86 tony CO2/MWh w roku 2020 oraz ok. 0,27 tony CO2/MWh w roku 2035 (emisyjność CO2 w roku 2010: 1,06 tCO2/MWh)udział w krajowym rynku wytwarzania: ok. 44% w roku 2020 oraz ok. 46% w roku 2035 (42% w roku 2010)  Więcej informacji dotyczących Strategii dostępnych jest na stronie: http://www.pgesa.pl/pl/Relacje inwestorskie/Strony/Strategia.aspx  

Łukasz Witkowski
Kierownik Komunikacji Zewnętrznej
PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                                                        

GK PGE

Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site