Spółka otrzymała pozytywne oceny potwierdzające niskie ryzyko kredytowe związane z inwestowaniem w jej papiery dłużne.

PGE otrzymała od Agencji Moody’s Investors Service Ltd rating A3, natomiast Fitch Ratings przyznał rating BBB+ samej PGE i rating A- niezabezpieczonemu długowi PGE. Oba ratingi nadane zostały z perspektywą stabilną. Ratingi plasują PGE wśród najlepiej ocenianych polskich spółek zarówno przez Moody’s, jak i Fitch.”

Agencje przyznają także ratingi poszczególnym krajom. Od ocen dla PGE tylko nieznacznie lepsze są oceny dla Polski, która otrzymała od Moody’s rating A2, a od Fitch A-.

 - PGE jest liderem polskiej energetyki i zakładamy, że co najmniej utrzymamy tę pozycję. Potwierdzają to także analizy agencji ratingowych. Raporty Moody’s i Fitch wskazują, że pod względem jakości kredytowej mamy bardzo duże szanse pretendować do czołówki największych europejskich spółek energetycznych. – mówi Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu PGE ds. Rozwoju i Finansów.

Przyznane ratingi zaliczane są do kategorii inwestycyjnych. Rating A3 przyznany przez Moody’s potwierdza wysoką zdolność do obsługi swoich zobowiązań przez PGE oraz to, że papiery dłużne emitowane przez spółkę charakteryzują się niskim ryzykiem kredytowym. Rating BBB+ przyznany przez Fitch odzwierciedla adekwatną zdolność PGE do wywiązywania się z finansowych zobowiązań przy czym zmienne warunki biznesowe lub ekonomiczne mogą mieć na nią wpływ. Agencja ocenia, że ryzyko nieregulowania zobowiązań jest jednak niskie. Rating A- nadany przez Fitch długowi PGE oznacza oczekiwane niskie ryzyko kredytowe oraz dużą zdolność do wywiązywania się z finansowych zobowiązań.

- Znaleźliśmy się w gronie najlepiej ocenianych polskich spółek. To dla nas bardzo istotne ponieważ nasza strategia rozwoju zakłada znaczące inwestycje, które zamierzamy finansować z różnych źródeł, w tym kredytów i papierów dłużnych. Zakładamy, że część środków pozyskamy z emisji eurobligacji. Aby je skutecznie plasować na rynkach międzynarodowych potrzebowaliśmy potwierdzenia naszej wiarygodności kredytowej – wskazuje Wojciech Topolnicki.

Analitycy obu agencji podkreślają za pomocą ratingów jako atuty PGE: pozycję lidera na polskim rynku oraz pionową integrację biznesu – obecność we wszystkich ogniwach łańcucha wartości w energetyce – od wydobycia paliw, wytwarzania energii elektrycznej, przez handel hurtowy, dystrybucję, aż po sprzedaż detaliczną (przesyłem według prawa musi zajmować się inna firma). Obie agencje doceniają silne finansowe podstawy PGE oraz konserwatywną politykę finansowania długiem, co potwierdza niski poziom zadłużenia (na poziomie 0,87xEBITDA na koniec 2008, kilkukrotnie niższy niż średnia w europejskiej energetyce). Zwracają jednak uwagę na ambitny program inwestycyjny i wynikające z niego potrzeby finansowe oraz związany z tym możliwy wzrost wskaźników zadłużenia. Dla agencji istotne jest także strategiczne znaczenie PGE dla polskiej energetyki i wynikające z tego wsparcie polskiego Rządu.

 ***

Dodatkowe informacje o ratingach

Ratingi kredytowe są wsparciem dla inwestorów w przeprowadzeniu analizy ryzyka kredytowego, związanego m.in. z emisjami papierów dłużnych takich, jak obligacje korporacyjne. Niezależne ratingi takich agencji, jak Moody’s czy Fitch, pomagają w zwiększeniu efektywności podejmowanych decyzji na rynkach obligacji czy innych zobowiązań, dzięki zapewnieniu wiarygodnej i niezależnej oceny ryzyka kredytowego.

Agencje Moody’s i Fitch przyznają ratingi w kilkustopniowej skali przy czym w obu przypadkach AAA oznacza ryzyko kredytowe na bardzo niskim poziomie oraz najwyższą jakość emitowanych papierów dłużnych. Najwyższe ratingi określane są mianem inwestycyjnych. Na przeciwległym biegunie znajdują się ratingi klasyfikowane jako spekulacyjne, które potwierdzają niższą klasę papierów dłużnych. Charakteryzują się one większym ryzykiem zaprzestania spłaty odsetek – w skrajnych przypadkach ich całkowitym zaprzestaniem.

Ratingi - FitchRatingi - Moody'sAAAAaa Poziom inwestycyjnyAA+, AA, AA-Aa1, Aa2, Aa3A+, A, A-A1, A2, A3BBB+, BBB, BBB-Baa1, Baa2, Baa3BB+, BB, BB-Ba1, Ba2, Ba3 Poziom spekulacyjnyB+, B, B-B1, B2, B3CCC+, CCC, CCC-Caa1, Caa2, Caa3CCCaCCDDDDDD

***

Dodatkowe informacje o PGE:

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. 

Kontakt dla mediów:

Jacek Strzałkowski

Rzecznik Prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

e-mail: jacek.strzalkowski@pgesa.pl

tel.: (022) 340 19 32

gkpge_biuroPrasowe_site