Celem połączenia jest uproszczenie struktury kapitałowej Grupy PGE, ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu oraz zwiększenie efektywności zarządzania przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowej z poziomu Centrum Korporacyjnego.

Planowane połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki PGE Energia Jądrowa S.A. na PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE S.A. oraz bez wymiany akcji PGE EJ S.A. na akcje PGE S.A..

PGE Energia Jądrowa S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada 100% akcji PGE Energia Jądrowa S.A. dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Natomiast spółka PGE Energia Jądrowa S.A. posiada 51% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49% udziałów w spółce posiada obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.). Po połączeniu, 100% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site