Celem tej Spółki jest przygotowanie koncepcji zagospodarowania złóż węgla brunatnego zlokalizowanych w rejonie Gubina, w Województwie Lubuskim. Złoża te, obok złóż legnickich, są uważane za strategiczne z punktu widzenia wykorzystania węgla brunatnego w polskiej energetyce.

Inwestycja ta stanowi decyzję strategiczną - zabezpieczenie opcji długoterminowego rozwoju Grupy PGE w oparciu o węgiel brunatny może w przyszłości zapewnić Grupie stabilną bazę wytwórczą, wzmacniającą bezpieczeństwo energetyczne

- podkreśla Wojciech Topolnicki Wiceprezes PGE ds. Rozwoju i Finansów.

Węgiel brunatny w polskiej energetyce pełni od lat rolę paliwa strategicznego. Jest ważnym filarem bezpieczeństwa energetycznego, ograniczając zależność energetyczną kraju od importowanych surowców energetycznych. Moc zainstalowana krajowych elektrowni opalanych węglem brunatnym wynosi ok. 9000 MW, a produkcja energii elektrycznej przekracza 50 TWh rocznie. Zasoby zagospodarowanych złóż umożliwią utrzymanie obecnego poziomu wydobycia do ok. 2025r. Następnie, o ile nie zostaną zagospodarowane nowe złoża, udział węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej zacznie maleć, wygasając zupełnie ok. 2040 roku. Projekty zagospodarowania nowych złóż węgla brunatnego wpisują się w wizję rozwoju polskiej elektroenergetyki w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat, co zostało także potwierdzone w "Polityce energetycznej Polski do 2030 roku", przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009r.

Jednocześnie Grupa PGE inwestuje w projekty badawczo - rozwojowe nad czystymi i wydajnymi technologiami węglowymi. Takie projekty są przyszłością polskiej energetyki, która w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie jest w stanie zrezygnować z węgla - dodaje Wojciech Topolnicki.

Wyniki prac w ramach projektów badawczo-rozwojowych będą mogły dać odpowiedź na pytanie o najbardziej efektywny i przyjazny dla środowiska i klimatu sposób wykorzystania złóż. Oznacza to, że decyzja o sposobie zagospodarowania tych złóż zostanie podjęta za kilka lat, po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych analiz, konsultacji społecznych oraz badań środowiskowych.

***

Zasoby bilansowe złoża węgla brunatnego Gubin szacowane są na 1,6 mld ton. Złoże Gubin, z uwagi na korzystne parametry geologiczno-górnicze oraz bogate zasoby umożliwia budowę nowego zagłębia paliwowo-energetycznego. W przyszłości zagłębie to może stanowić ważne źródło energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.  

gkpge_biuroPrasowe_site