Memorandum Informacyjne PGE Polska Grupa Energetyczna SA (Memorandum Informacyjne PGE) zostało przygotowane w związku z prowadzonym obecnie Programem Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Memorandum Informacyjne PGE zostało złożone do KNF-u wraz z wnioskiem o stwierdzenie równoważności zawartych w nim informacji z informacjami wymaganymi w prospekcie. Do  Memorandum Informacyjnego PGE dołączona została uchwała o połączeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. (Spółki Przejmowane), która została przyjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE w dniu 3 sierpnia 2010 br. - Jest to pierwsze Memorandum Informacyjne związane z konsolidacją. Kolejne są na finiszu. Dziękuję akcjonariuszom spółek PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PGE Górnictwo i Energetyka SA oraz PGE Energia SA za akceptację dla połączenia – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  - Cieszymy się, że zarówno Strona Społeczna, jak i najwyższe władze spółek rozumieją cel i potrzebę konsolidacji. Jest to dla nas dowód, że wszystkim zależy na budowaniu silnej i konkurencyjnej GK PGE – dodał Prezes Zadroga. Nad kolejnymi Memorandami Informacyjnymi pracują jeszcze spółki w obszarach Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Energetyki Konwencjonalnej, które to memoranda składane będą do KNF-u w najbliższym czasie. Stwierdzenie równoważności Memorandów Informacyjnych jest jednym z elementów niezbędnych do połączenia spółek a tym samym zrealizowania Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. *** Informacje o programie konsolidacji PGE Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE jest obok programu inwestycyjnego i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, jednym z najważniejszych działań strategicznych PGE. Jego celem jest uzyskanie silnej pozycji rynkowej i finansowej grupy. Dziś Grupę Kapitałową PGE tworzy kilkadziesiąt w dużej mierze autonomicznych spółek. Taka struktura holdingu utrudnia zarządzanie Grupą i wydłuża procesy decyzyjne, m.in. w kwestii inwestycji. Nie gwarantuje więc realizacji celów strategicznych Grupy. Dlatego w 2009 roku Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjął decyzję o konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Docelowo zakłada się iż powstaną 4 spółki zależne od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (obok PGE Energia Jądrowa S.A.) zajmujące się obszarami: - energetyki konwencjonalnej, - energetyki odnawialnej, - dystrybucji, - sprzedaży detalicznej. *** Informacje o PGE PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. W roku 2009 roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

gkpge_biuroPrasowe_site