Akcjonariusze obecni 23 czerwca 2010 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE przyjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 1.314.868.400,00 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 22 września 2010 r., a dniem wypłaty dywidendy – 12 października 2010 r. W kolejnych punktach posiedzenia rozpatrzyli i zatwierdzili także skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna SA za rok 2009. Walne Zgromadzenie przyjęło także uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki dot. podstaw prawnych dotychczasowych wynagrodzeń członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna oraz przyznało absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej PGE z wykonania obowiązków w 2009 roku. Projekty rozpatrzonych uchwał oraz inne dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej PGE w zakładce: Walne Zgromadzenia.

gkpge_biuroPrasowe_site