Kwota sporu wynosiła ponad 430 milionów złotych. W dniu 26 maja 2010 r. SOKiK zmienił decyzje Prezesa URE zgodnie z odwołaniami spółek z Grupy Kapitałowej PGE. „Sąd podzielił naszą argumentację i uznał nasze wyliczenia za poprawne. Po uprawomocnieniu się wyroku otrzymamy należną nam kwotę rekompensat. – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna – Mam nadzieję, że wyrok sądu znajdzie odzwierciedlenie w przyszłych decyzjach Prezesa URE” – dodał. Prezes URE 31 lipca 2009 roku wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE tj.: PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Zespoł Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Zgodnie z decyzjami Prezesa URE, spółki zostały zobowiązane do zwrotu wskazanych w decyzjach kwot. Spółki z Grupy PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK, który przyznał im rację. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny.

gkpge_biuroPrasowe_site