Sprawa dotyczy rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). To pierwszy wyrok dotyczący rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r. Wartość przedmiotu sporu, której dotyczy poniedziałkowy wyrok, wynosi 93 mln zł. Łączna wartość spraw toczących się odnośnie do rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez elektrownie z GK PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 672,9 mln zł.

Wyrok nie jest prawomocny, Prezesowi URE przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

***

Opis: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał 30 lipca 2010 r. sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, tj. Elektrowni Opole, Elektrowni Turów, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłowni Rzeszów, Elektrociepłowni Lublin – Wrotków, Elektrociepłowni Gorzów, w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z tymi decyzjami ww. spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. Wskazane spółki z GK PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK. Dzisiejszy wyrok SOKiK dotyczący Zespołu Elektrowni Dolna Odra jest pierwszym wyrokiem w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r. Do dzisiaj, Sąd Apelacyjny wydał następujące wyroki w sprawach dotyczących korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2008:

 oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Rzeszów w dniu 2.02.2012 r.;

 uwzględnienie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Lublin-Wrotków w dniu 7.03.2012 r.;

 uchylenie wyroku SOKiK w sprawie Zespołu Elektrowni Dolna Odra i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 12.03.2012 r.;

 oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Gorzów w dniu 27.03.2012 r.;

 oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Zespołu Elektrowni Dolna Odra w dniu 24.04.2012 r.;

 wyrok w sprawie Elektrowni Opole nie został jeszcze wydany.

Wytwórcy z GK PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2010. Sprawy te nie były jeszcze przedmiotem rozpatrzenia przez sąd.    

Łukasz Witkowski
rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl | +48 695 883 873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

gkpge_biuroPrasowe_site