Według wstępnych szacunków zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2014 r. wyniesie ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł.

Powyższy szacunek uwzględnia pozytywny wpływ niegotówkowych zdarzeń jednorazowych, które łącznie przyczyniły się do zwiększenia zysku EBITDA o ok. 2,5 mld zł. Złożyły się na to rekompensaty dla wytwórców energii z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na jej odbiór (KDT) w wysokości dodatkowych 1,5 mld zł, rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego dotyczących rekompensat KDT – dodatkowe 250 mln złotych oraz rozwiązanie rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 w 2013 r. – dodatkowe 750 mln zł.

Spółka kontynuuje proces restrukturyzacji i ograniczania kosztów stałych działalności bieżącej. W ramach przeprowadzonych Programów Dobrowolnych Odejść (PDO) w 2014 r. została zawiązana rezerwa w wysokości ok. 400 mln zł. Rezerwa wpłynęła negatywnie na raportowany zysk operacyjny. Ponadto odpis z tytułu szacunkowej utraty wartości instrumentów finansowych, obniżył raportowany zysk netto o niemal 390 mln zł. Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PGE ma również zmiana polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalń odkrywkowych.

Podjęliśmy działania mające na celu poprawę jakości raportowania wyniku finansowego spółki. Nowa polityka rachunkowości łagodzi wpływ zmiennych założeń makroekonomicznych na wynik finansowy, poprawiając jego stabilność i przewidywalność dla naszych akcjonariuszymówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W stosowanej dotychczas metodzie rachunkowości zmiany założeń przyjętych przy szacowaniu rezerwy na przyszłą naprawę szkód górniczych obciążały bezpośrednio wynik finansowy okresu. W nowej metodzie skapitalizowana została wartość bieżąca przyszłych kosztów rekultywacji terenu związana z usuwaniem nadkładu, czyli warstwy gleby i skał usuwanych w celu uzyskania dostępu do pokładów węgla brunatnego.

Szacunkowe zmiany rezerwy dotyczące rekultywacji nadkładu odnoszone są obecnie w pierwszej kolejności w wartość stosownych aktywów trwałych. Wpływ na wynik finansowy ograniczony jest do przypadku, gdy wartość netto aktywa trwałego jest zbyt mała, by przeciwważyć zmianę rezerwy.

Nowa metoda lepiej odzwierciedla standardy rachunkowości i sens ekonomiczny przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla z kopalni odkrywkowych mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta, zaś prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za rok 2014 nastąpi 17 lutego 2015 roku.

gkpge_biuroPrasowe_site