Rozpoczęło się wdrażanie Programu Konsolidacji oraz zgodnie z założeniami realizowany jest program inwestycyjny. Udany debiut giełdowy pozwolił pozyskać prawie 6 mld zł.

Wysokie zyski pomimo spadku dynamiki popytu na energię

Grupa PGE zakończyła 2009 rok wzrostem o 62% skonsolidowanego zysku netto – z 2,670 mld zł w roku 2008 do 4,337 mld zł w 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 21,623 mld zł i w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły o 11,4%. Wzrost EBITDA wyniósł 36,5% - do 7,983 mld zł. EBITDA bez uwzględniania rekompensat z tytułu kontraktów długoterminowych wzrosła o 42,6% rok do roku.

- Osiągnięcie takich wyników to duży sukces w świetle trudnej sytuacji rynkowej. W 2009 roku po raz pierwszy od 4 lat zanotowaliśmy spadek popytu, który został jednak zrównoważony rosnącymi cenami oraz wpływami z tytułu kontraktów długoterminowych, w efekcie czego zwiększyliśmy przychody rok do roku o ponad 11% – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

– Mimo, że 2009 rok był trudniejszy od poprzednich, potwierdziliśmy, że jesteśmy jednym z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw energetycznych w Europie. Zgodnie z zapowiedziami, byliśmy w stanie utrzymać bardzo dobre tempo wzrostu EBITDA – dodaje Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu PGE ds. Rozwoju i Finansów.

 Wzrost EBITDA w sprzedaży detalicznej napędzony wyższą sprzedażą dla klientów biznesowych

Najbardziej dochodową działalnością PGE pozostaje energetyka konwencjonalna. Udział tego segmentu działalności w skonsolidowanej EBITDA wyniósł ponad 69%. Najwyższy wzrost EBITDA zanotował segment sprzedaży detalicznej. Kluczowymi czynnikami w tym przypadku były wyższa sprzedaż dla klientów biznesowych oraz wzrost średnich cen energii.

Struktura skonsolidowanego EBITDA Grupy Kapitałowej PGE:

 Rodzaj działalności

EBITDA (w mln PLN)

Wydobycie i wytwarzanie5 550

Dystrybucja1 093

Obrót hurtowy465

Sprzedaż detaliczna405

Energetyka odnawialna203

Inne267

RAZEM7 983

 Konsolidacja Grupy Kapitałowej postępuje zgodnie z planem

Jednym z najważniejszych projektów strategicznych ogłoszonych w roku 2009 przez PGE jest Program Konsolidacji. Zakłada on uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej PGE w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. Zakończenie procesu formalno-prawnego połączenia spółek planowane jest na 31 sierpnia 2010 r. W wyniku tego procesu, spośród obecnych 42 spółek zależnych z podstawowej działalności Grupy PGE, powstanie 5 spółek zarządzających następującymi obszarami:

Energetyka konwencjonalna, Energetyka jądrowa,Energetyka odnawialna,Dystrybucja,Sprzedaż detaliczna. 

Obrotem hurtowym zajmie się spółka holdingowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Utworzona została jednostka zarządzająca aktywami nieenergetycznymi oraz centrum usług wspólnych.

W roku 2009 zrealizowano szereg działań związanych z Programem Konsolidacji. Były to m.in.: oszacowanie ekonomicznych korzyści z konsolidacji, wyznaczenie spółek - integratorów dla poszczególnych segmentów działalności. Elementem działań związanych z Programem Konsolidacji jest również dialog prowadzony ze stroną społeczną.

Największe inwestycje w energetyce konwencjonalnej

W 2009 roku łączna wysokość nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej PGE wyniosła 3,726 mld zł. Najwięcej kapitału zainwestowano w działalność wydobywczo – wytwórczą oraz dystrybucyjną – odpowiednio 2,5 mld zł i 1,0 mld zł. Około 0,7 mld zł pochłonęła modernizacja 9 bloków PGE Elektrowni Bełchatów (bloki 3-12); 0,6 mld zł wydano na budowę bloku nr 13 w tej elektrowni, a 0,3 mld zł kosztowało otwarcie wydobywczego Pola Szczerców w PGE Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W 2009 roku rozpoczęto również przetarg na budowę 2 nowych bloków w PGE Elektrowni Opole oraz prowadzono prace nad procedurą przetargową dla PGE Elektrowni Turów. W działalności dystrybucyjnej najwięcej zainwestowano w przyłączenia nowych klientów – 0,4 mld zł oraz w budowę sieci – 0,3 mld zł.

- Program inwestycyjny i konsolidacja są dla nas największymi priorytetami i kluczowymi czynnikami zwiększania konkurencyjności PGE w przyszłości. Jesteśmy zadowoleni z tempa prac nad oboma programami. Inwestycje przebiegają sprawnie, i co najważniejsze, jesteśmy w stanie je finansować bez konieczności znacznego zwiększenia naszego zadłużenia – mówi Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu PGE ds. Rozwoju i Finansów.

Wyraźny postęp dokonał się także w programie jądrowym – w 2009 r. utworzono spółkę PGE Energia Jądrowa, zarządzającą nową linią biznesową. Podpisano memoranda z Electricite de France oraz z GE Hitachi Americas w celu zbadania możliwości zastosowania reaktorów jądrowych w polskich elektrowniach jądrowych. - Przewidujemy, że wkrótce podpiszemy porozumienia z kolejnymi partnerami biznesowymi – dodaje Tomasz Zadroga, Prezes PGE. Oprócz prowadzenia prac analitycznych, powołano także do życia pierwszą spółkę celową oraz prowadzone są prace nad lokalizacją pierwszej elektrowni.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE za 2010 r.

Prezentacja z konferencji prasowej Zarządu PGE

***

Informacje dodatkowe:

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.

Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

gkpge_biuroPrasowe_site