Informacje co do dalszych kroków w sprzedaży spółki telekomunikacyjnej zostaną podane w drugim kwartale 2011 roku. Sprzedaż spółki EXATEL S.A. pozostaje elementem strategii PGE Polska Grupa Energetyczna zakładającej stopniowe zbywanie aktywów pozaenergetycznych.

gkpge_biuroPrasowe_site