Wartość oferty wyniosła około 6 mld zł, co czyni ją jedną z największych w historii polskiego rynku kapitałowego oraz dotychczas największą w tym roku w Europie. Przy cenie emisyjnej wynoszącej 23 zł kapitalizacja PGE wyniesie blisko 40 mld zł. - Zrobiliśmy duży krok do zakończenia oferty publicznej przydzielając akcje inwestorom. Już dziś wiemy, że zrealizowaliśmy nasze założenia dotyczące wielkości środków, które planowaliśmy pozyskać z emisji akcji - mówi Tomasz Zadroga, Prezes PGE. - Zamierzamy jak najefektywniej wykorzystać pozyskane środki w celu realizacji strategii Grupy PGE – dodaje. W ramach oferty publicznej PGE zaoferowała 259.513.500 akcji serii B. Cena akcji wyniosła 23,00 zł. PGE oferowała akcje inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym. Inwestorzy zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału wynoszącego 17,50 zł – 23,00 zł. Popyt był 7,5 razy większy, niż liczba oferowanych akcji. Zgodnie z decyzją Zarządu PGE o ostatecznej liczbie akcji oferowanych, pula akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wyniosła 15%, tj. o połowę więcej niż początkowo przewidywano. W efekcie skala redukcji zapisów dla inwestorów indywidualnych została zmniejszona. Inwestorzy indywidualni zapisali się na blisko 29 razy więcej akcji niż liczba walorów ostatecznie im oferowanych. Ich zapisy zostały zredukowane o 96,502%. Akcje przydzielono 59 845 inwestorom indywidualnym. Proporcje dotyczące objętych akcji ukształtowały się następująco: inwestorzy indywidualni – 38.927.025 akcjiinwestorzy instytucjonalni – 220.586.475 akcji  Spółka złożyła również do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie w dniu 6 listopada br. do obrotu na rynku podstawowym PDA, tj. Praw do Akcji serii B. Cele emisyjne Wartość oferty publicznej PGE wyniosła około 6 mld zł. Z tej kwoty około 1,5 mld zł zostanie zgodnie z prospektem przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego umożliwiającego realizację strategii PGE m.in. w zakresie rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych. *** Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgesa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.caib.pl. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.

gkpge_biuroPrasowe_site