Umowa zawiera uzgodnione warunki:

1. Cenę zakupu wszystkich Akcji stanowiących 84,19% kapitału zakładowego Spółki wynosi 7 529 913 842,40 zł;

2. Cenę za jedną nabywaną Akcję wynosi 1,80 zł;

3. Kupujący (PGE) zadeklarował program gwarantowanych inwestycji do realizacji w Grupie Kapitałowej Energa w okresie 10 lat w kwocie 5 mld zł, których niewykonanie wiązać się będzie z karami umownymi płatnymi na rzecz Sprzedawcy, przy czym łączna odpowiedzialność Kupującego nie może przekroczyć kwoty 1.000.000.000 zł;

4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania kontroli nad Spółką, nieograniczania prowadzenia przez Spółkę i jej główne podmioty zależne podstawowej działalności obejmującej wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła oraz do niedokonywania zmiany siedziby Spółki;

5. Kupujący zobowiązuje się do spowodowania, że akcje Spółki zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przeprowadzenie Transakcji wymaga dla swej skuteczności uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

- Cieszymy się, że doszło do podpisania tej umowy. Celem nadrzędnym planowanego połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z grupą ENERGA S.A. jest utworzenie silnego podmiotu zdolnego do konkurowania na integrującym się rynku europejskim, o potencjale pozwalającym na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zarówno poprzez rozbudowę mocy wytwórczych (w tym elektrowni atomowej), jaki modernizację już istniejących. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. docelowo ma pozostać pod kontrolą polskiego rządu i czynnie uczestniczyć w realizacji polityki energetycznej Polski. Wierzymy, że posiadane argumenty i analizy wpłyną na zmianę stanowiska UOKIK w sprawie zgody na zrealizowanie tej umowy. – powiedział Tomasz Zadroga Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującą strategią jest zobowiązana wcielać w życie idee wspólnego, europejskiego rynku energii opartego na rozwiniętych połączeniach międzysystemowych, umożliwiających swobodny handel. Implementacja polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej w polskim sektorze energetycznym, wymaga przeprowadzenia szeregu inwestycji pozwalających na zmianę struktury paliwowej, a co za tym idzie minimalizowanie kosztu związanego z emisją gazów cieplarnianych. Połączone PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i ENERGA S.A. będą posiadał większą zdolność realizacji programów inwestycyjnych gwarantujących w perspektywie długoterminowej bezpieczeństwo dostaw energii oraz dywersyfikację struktury paliwowej.  

gkpge_biuroPrasowe_site