W skład RESPECT Index wchodzą spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, dbające równocześnie o aspekty ekologiczne, społeczne i etyczne. Nazwa wskaźnika pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: responsibility (odpowiedzialność), ecology (ekologia), sustainability (zrównoważony rozwój), participation (współuczestnictwo), environment (środowisko), community (społeczności) i transparency (przejrzystość). Zakwalifikowanie się do RESPECT Index, który jest pierwszym tego typu zestawieniem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zostało poprzedzone szczegółowym badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi poddano weryfikacji zewnętrznego audytora, którym po raz kolejny była firma Deloitte. Prowadzenie działalności w oparciu o najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu idzie w parze z osiąganymi wynikami finansowymi. Od pierwszej publikacji indeksu, która miała miejsce 19 listopada 2009 r., do grudnia 2015 r. stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału indeksu RESPECT Index wyniosła 31 proc. Tegoroczna odsłona RESPECT Index, w skład którego wchodzą 23 spółki, zacznie obowiązywać od 21 grudnia 2015 r. IX edycja projektu RESPECT Index została zwieńczona wręczeniem certyfikatów, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. w Sali Notowań GPW. 

gkpge_biuroPrasowe_site