W związku z decyzją Prezesa URE dotyczącą ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2010 rok, należnych pięciu wytwórcom z Grupy Kapitałowej PGE, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, wytwórcy z Grupy Kapitałowej PGE zostali zobowiązani do zwrotu do Zarządcy Rozliczeń SA łącznej kwoty około 317 mln zł. Zwrot tej kwoty nie wpłynie na raportowane wyniki GK PGE. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jak i zarządy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  oraz PGE Elektrownia Opole S.A. nie zgadzają się z decyzjami Prezesa URE i zamierzają odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), podobnie jak uczynili w sprawie korekty rocznej za 2009 i 2008 rok. Analogiczny spór z Prezesem URE, dotyczący korekty rocznej za 2008 rok został rozstrzygnięty w całości na korzyść Grupy PGE. Zgodnie z ogłoszonymi w dniu 26 maja 2010 r. sześcioma wyrokami SOKiK zmieniono decyzje Prezesa URE w zakresie ustalenia wysokości korekt rocznych kosztów osieroconych za 2008 rok należnych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, poprzez uwzględnienie w całości odwołań spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE od tych decyzji. Wyroki te nie są prawomocne, a Prezes URE złożył od nich apelacje. Spór dotyczący korekty rocznej za 2009 rok nie został jeszcze rozstrzygnięty.   Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest bardzo ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej – 25%. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne.

gkpge_biuroPrasowe_site