Zgodnie z decyzjami Prezesa URE wytwórcy z Grupy Kapitałowej PGE zostali zobowiązani do zwrotu do Zarządcy Rozliczeń SA łącznej kwoty około 566 mln zł. Zarząd PGE oraz zarządy wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE objętych systemem rekompensat nie zgadzają się z decyzjami Prezesa URE w zakresie ustalenia wysokości korekt rocznych kosztów osieroconych za 2009 rok, należnych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Grupa Kapitałowa zamierza odwołać się w tej sprawie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie („SOKiK”). Analogiczny spór z Prezesem URE, dotyczący korekty rocznej za 2008 rok, został rozstrzygnięty w maju tego roku w całości na korzyść wytwórców z Grupy PGE.  

gkpge_biuroPrasowe_site