Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE, które odbyło 3 sierpnia 2010 r., akcjonariusze spółki przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. (spółki przejmowane) w ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Podstawę prawną Połączenia stanowią przepisy KSH (Art. 492 § 1) oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (art. 11 ust. 2). Połączenie spółek ma na celu stworzenie centrum korporacyjnego, którego zadaniem będzie zarządzanie całą Grupą Kapitałową. Usprawni to proces podejmowania decyzji oraz spowoduje, że będzie on bardziej przejrzysty i spójny. Jest to kolejny etap Programu Konsolidacji GK PGE, którego realizacja służy uzyskaniu przez Grupę PGE silnej pozycji rynkowej i finansowej zapewniającej m.in. konieczny dalszy rozwój Grupy. Po dokonaniu połączenia akcjonariusze PGE Górnictwo i Energetyka S.A. staną się posiadaczami akcji stanowiących maksymalnie 3,9% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a akcjonariusze PGE Energia S.A. - 3,6% akcji. W rezultacie połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej zostaje podwyższony do kwoty 18.697.837.270 PLN (o kwotę 1.396.937.270 PLN). W kolejnych punktach posiedzenia akcjonariusze PGE podjęli uchwałę dot. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym GPW. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało także o dematerializacji Akcji Serii C, Akcji Serii D. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r. W związku z podjęciem przez Akcjonariuszy uchwały w sprawie połączenia PGE S.A. ze spółkami PGE GiE S.A. oraz PGE Energia S.A. przyjęto jednolity tekst Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz uchwalono, że od dnia 1 stycznia 2011 roku, spółka ta sporządzać będzie statutowe jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.  

gkpge_biuroPrasowe_site