• Zysk netto Grupy PGE przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 0,9 mld PLN i wzrósł o 3,0% w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2009 r.

• Po wyłączeniu wpływu rekompensat z tytułu kontraktów długoterminowych na zakup energii, przychody ze sprzedaży wyniosły 5,27 mld PLN i wzrosły o 5,2% rok do roku.

• EBIDTA po wyłączeniu rekompensat z tytułu KDT wyniosła 1,93 mld PLN i zwiększyła się o 1,2 % rok do roku.

• Marża EBIDTA została utrzymana na wysokim poziomie i wyniosła 37,3%.  

- Grupa Kapitałowa PGE osiąga dobre wyniki, realizując jednocześnie duże projekty strategiczne, jak program konsolidacji, czy program inwestycyjny. Projekty te wymagają zaangażowania zarówno finansowego, jak i po stronie kapitału ludzkiego. - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wyższa sprzedaż energii jednym z powodów zwiększających przychody Po I kwartale 2010 r. przychody Grupy Kapitałowej PGE z uwzględnieniem przychodów z tytułu rekompensat związanych z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych na sprzedaż mocy i energii elektrycznej wyniosły 5,34 mld PLN i były tylko o 0,1% niższe niż w analogicznym okresie 2009 roku.

Po wyłączeniu przychodów z tytułu rekompensat, przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,2% (wartość przychodów wzrosła z 5,01 mld PLN w Q1 2009 do 5,27 w Q1 2010). Jednym z czynników wzrostu była o 4% wyższa sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

EBITDA Grupy PGE z uwzględnieniem przychodów z tytułu rekompensat w pierwszym kwartale 2010 roku wyniosła 1,99 mld PLN. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2009 spadła o 0,25 mld PLN.  Jednak po wyłączeniu przychodów z tytułu rekompensat Grupa zanotowała wzrost EBITDA o 1,2% z 1,9 mld PLN do wartości 1,93 mld PLN.

- Pomimo zdecydowanie niższych rekompensat z tytułu rozwiązanych kontraktów długoterminowych, zostały osiągnięte wyniki porównywalne z ubiegłym rokiem. Utrzymany został wysoki poziom marży EBITDA oraz wzrosła sprzedaż energii do odbiorców końcowych - mówi Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu PGE ds. Rozwoju i Finansów.  

Postępy w programie konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE Jeden z najważniejszych programów strategicznych prowadzonych przez Grupę Kapitałową PGE przebiega zgodnie z planem, zarówno w części formalnej, jak i organizacyjnej. Formalno-prawne połączenie spółek zostanie przeprowadzone do końca sierpnia 2010 roku. Plany połączeń zostały pozytywnie zaopiniowane przez biegłych. Trwają również prace nad przygotowaniem memorandów informacyjnych dla obszaru: energetyki konwencjonalnej, dystrybucji i obrotu oraz spółki PGE S.A.

Ponadto został przyjęty kierunkowo zaktualizowany model zarządzania łańcuchem wartości w Grupie.

Jednocześnie w Grupie Kapitałowej PGE realizowany jest Projekt Zarządzania Aktywami Pozaenergetycznymi, dotyczący spółek niezwiązanych bezpośrednio z działalnością podstawową, w których Grupa posiada zaangażowanie kapitałowe. Zidentyfikowane zostały aktywa pozaenergetyczne oraz uruchomiono proces zbywania i reorganizacji tych aktywów w ramach GK PGE. Wybrano doradcę finansowego oraz prawnego, którzy obsłużą proces przygotowania transakcji zbycia akcji operatora sieci telefonii komórkowej Polkomtel. Ponadto wybrano doradców prawnych dla zbycia udziałów w spółce Exatel. Kluczowe inwestycje przebiegają zgodnie z planem W pierwszym kwartale 2010 roku wartość nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej PGE wyniosła 834,3 mln PLN. Największe nakłady poniesione zostały w spółkach z obszaru Energetyka Konwencjonalna – wyniosły one 666,1 mln PLN i stanowiły blisko 80% wszystkich inwestycji w Grupie. Z tego 362,6 mln PLN przeznaczono na budowę bloku nr 13 o mocy 858 MW w PGE Elektrowni Bełchatów. Budowa bloku nr 13 jest największą inwestycją prowadzoną obecnie w Grupie Kapitałowej PGE i jedną z największych inwestycji w energetyce konwencjonalnej w Europie. Blok ma być zintegrowany z instalacją CCS (ang. Carbon Capture and Storage).

W ramach toczących się działań dla projektu CCS PGE Elektrownia Bełchatów podpisała umowę na dofinansowanie projektu budowy instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2 w kwocie 180 mln EUR w ramach Europejskiego Planu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej. Drugim obszarem w Grupie, w którym zostały poniesione duże nakłady inwestycyjne była dystrybucja. Nakłady na inwestycje w dystrybucję wyniosły 124,1 mln PLN, z czego na podłączenia nowych klientów wydano 58,6 mln PLN. Na budowę nowych sieci elektroenergetycznych  przeznaczone zostało 28,5 mln PLN.  

***

Informacje dodatkowe:

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.

Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

gkpge_biuroPrasowe_site