Na otwarciu notowań prawa do akcji kosztowały  25,95 zł, czyli o 12,8% więcej od ceny emisyjnej akcji z Pierwszej Oferty Publicznej. Kapitalizacja PGE wyniosła w pierwszych minutach notowań 44,9 mld zł, co uczyniło ją jedną z największych pod tym względem spółek notowanych na GPW w Warszawie.     - Uruchomiliśmy potężny program inwestycji i konsolidacji. To podoba się inwestorom i dlatego w nas wierzą. To wyjątkowy dzień dla firmy, jak również dla całej energetyki. Dzisiaj spotykamy się w zupełnie innym miejscu, niż PGE Polska Grupa Energetyczna była półtora roku temu. Jesteśmy spółką zwartą, mocną, w trakcie procesu konsolidacji. To pokazuje, że możemy być jeszcze wyżej, jeszcze lepsi - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE. Podczas uroczystego debiutu, który miał miejsce w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Prezes Tomasz Zadroga, odebrał z rąk Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, Ludwika Sobolewskiego, certyfikat potwierdzający przynależność PGE do grona spółek giełdowych, a także statuetkę byka – symbol hossy. Zgodnie z tradycją podczas debiutu zabrzmiał po raz pierwszy dla PGE dzwon giełdowy symbolizujący otwarcie notowań. Uroczystość zakończyła się okolicznościowym toastem. - Chcemy być zawsze spółką największą na polskiej giełdzie. Będziemy poprawiać rentowność i budować firmę, która będzie liderem w tej części Europy w sektorze elektroenergetycznym. Możemy to zrobić, bo mamy wspaniałych ludzi - 46 tysięcy pracowników, którzy przez ostatnie półtora roku ciężko pracowali na ten sukces. Chcę wszystkim pracownikom podziękować - podkreślił Prezes Tomasz Zadroga. W tym niezwykle ważnym wydarzeniu, jakim był debiut PGE na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestniczyli licznie przybyli goście. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele PGE, głównego akcjonariusza czyli Skarbu Państwa, doradcy, a także inwestorzy, którzy dołączyli do PGE po Pierwszej Ofercie Publicznej akcji.  Debiut na Giełdzie poprzedziła Pierwsza Oferta Publiczna o wartości niemal 6 mld zł, co czyni ją jedną z największych w historii polskiego rynku kapitałowego oraz dotychczas największą w tym roku w Europie.            *** Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgesa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.caib.pl. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.  

gkpge_biuroPrasowe_site