Akcjonariusze, obecni 8 grudnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółką PGE Electra S.A. (spółka przejmowana) w ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku PGE Electra na PGE SA (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji PGE Electra na akcje PGE. Kapitał zakładowy PGE SA nie zostanie podwyższony, ponieważ spółka ta jest jedynym akcjonariuszem PGE Electra SA i nie może objąć akcji własnych za akcje, które posiada w spółce przejmowanej.

Połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Electra S.A jest kolejnym etapem Programu Konsolidacji GK PGE, którego realizacja służy uzyskaniu przez Grupę PGE silnej pozycji rynkowej i finansowej. Połączenie spółek nie wpłynie na ich bieżącą działalność operacyjną.

W kolejnych punktach posiedzenia akcjonariusze PGE podjęli uchwałę dot. zmian w jednolitym tekście Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Projekty podjętych uchwał oraz pozostałe dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej PGE w zakładce: Walne Zgromadzenia.

***

PGE Electra SA to spółka zajmująca się obrotem hurtowym w Grupie Kapitałowej PGE. Spółka prowadzi obrót energią elektryczną oraz produktami powiązanymi (np. prawa majątkowe, uprawnienia do emisji) w ramach Grupy PGE. Jest też podmiotem realizującym transakcje z podmiotami spoza Grupy. Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje PGE Electra S.A. przejmie PGE S.A., która pełni jednocześnie rolę Centrum Korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE.

gkpge_biuroPrasowe_site