- Główna korzyść, jaką obserwujemy po wprowadzeniu systemu to poprawa efektywności organizacji. Ponadto nowy system zwiększa przejrzystość procesów zachodzących w Grupie PGE i pozwala na dostęp w czasie rzeczywistym do spójnych informacji zarządczych, co w rezultacie przyspiesza podejmowanie decyzji – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach działań zmierzających do standaryzacji oraz ujednolicenia architektury informatycznej PGE zdecydowało o wdrożeniu jednego wspólnego systemu. Jego zakres funkcjonalny obejmuje zagadnienia dwóch obszarów biznesowych – rachunkowości i logistyki (rachunkowość finansowa, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie środkami trwałymi, kontroling, gospodarka materiałowa, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami) oraz zarządzania kapitałem ludzkim (administracja kadrami, rozliczenie wynagrodzeń, struktura organizacyjna, czas pracy oraz samoobsługa pracownicza i menadżerska). Skala i złożoność projektu czynią go historycznie jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce.

- Centralny system SAP zastąpił już ponad 200 lokalnych aplikacji, a docelowo liczba ta przekroczy 300. Wdrożenie SAP przyczyniło się do postępu centralizacji usług IT dla Grupy w wyspecjalizowanej spółce PGE Systemy. Koncentracja zasobów na rozwoju wspólnej, centralnej platformy pozwala na wzrost efektywności i jakości świadczonych usług IT. Osiągnięty dzięki wdrożeniu poziom spójności procesów biznesowych w Grupie umożliwia uruchamianie nowych biznesowych usług wspólnych w obszarach rachunkowości, kadr i płac – tłumaczy Tomasz Nieradko, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu była Spółka PGE Systemy, zapewniająca usługi IT w Grupie Kapitałowej PGE. Partnerami we wdrożeniu były firmy: Accenture, światowy lider w zakresie doradztwa, technologii i outsourcingu oraz SID Group.

- W trakcie realizacji programu napotkaliśmy na wiele wyzwań, począwszy od tych organizacyjnych, przez wypracowanie rozwiązania spójnego dla Grupy Kapitałowej, aż po skuteczne przeprowadzenie organizacji przez zmianę. Dzięki współpracy i zaangażowaniu zespołu z powodzeniem zrealizowaliśmy założone cele. Wdrożenie systemu SAP w PGE stanowi platformę do systemowego zarządzania procesami – mówi Kamila Wilanowska, Dyrektor Biura Programu SAP w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

- Program wdrożenia SAP w Grupie PGE z pewnością wyróżniał się skalą: liczbą procesów, użytkowników i zakresem standaryzacji i zmian organizacyjnych. Łącznie prace objęły 8 spółek i 40 oddziałów, a z systemu korzysta ponad 8500 użytkowników. Kluczowym wyzwaniem w pierwszej fazie było opracowanie koncepcji biznesowej nowego, wspólnego rozwiązania dla całej Grupy Kapitałowej PGE, tak zwanej Koncepcji Wzorca. Biorąc pod uwagę różnorodność działalności spółek Grupy, a także liczbę procesów biznesowych objętych wdrożeniem, sukces tego zadania stanowił o powodzeniu dalszych prac – podkreśla Jacek Borek, dyrektor odpowiedzialny za rozwiązania Technology w Accenture.

Wdrożenie systemu ERP to dla PGE jeden ze strategicznych projektów, którego realizacja jest niezbędna do zwiększenia efektywności zarządzania całą Grupą Kapitałową. Ma on bezpośrednie przełożenie na krótko-, średnio- i długookresowe wyniki całej Grupy i jej zdolność do kreowania wartości w długoterminowym horyzoncie czasu. Kluczowe korzyści projektu to zwiększenie efektywności procesów biznesowych, zwiększenie przejrzystości informacji dzięki jednorodnemu środowisku ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz zapewnienie solidnych podstaw do dalszej integracji obszarów biznesowych w ramach spółek lub całej Grupy Kapitałowej PGE.

 

 

gkpge_biuroPrasowe_site