PGE to największa firma sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedna z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej i wielkości zainstalowanych mocy wytwórczych. Oferta PGE obejmuje do 259.513.500 akcji serii B nowej emisji, które zostaną zaoferowane w ofercie publicznej polskim inwestorom indywidualnym oraz polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym ("Oferta" lub "Oferta Publiczna"). Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 23,00 zł. Bezpośrednio po zakończeniu Oferty Publicznej, przy założeniu jej pełnej realizacji, nowi akcjonariusze będą posiadać 15% akcji PGE, a Skarb Państwa, dotychczasowy jedyny akcjonariusz, zmniejszy udział do 85%. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane 10% akcji w ramach Oferty. Zapisy na akcje PGE, inwestorzy indywidualni będą mogli składać od 13 do 27 października 2009 r. w biurach i domach maklerskich w całej Polsce. Lista punktów obsługi klienta jest dostępna na stronie internetowej www.pgesa.pl.   Cele emisyjne PGE zamierza pozyskać z publicznej emisji nowych akcji około 5 mld zł, z tego około 3,5 mld zł będzie jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego umożliwiającego realizację strategii PGE m.in. w zakresie rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych. Pozostałe około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE. - Oferujemy inwestorom możliwość zakupu akcji spółki mającej kluczowe znaczenie dla sektora energetycznego w Polsce. Oferta publiczna jest istotnym elementem realizacji strategii PGE. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla Grupy Kapitałowej PGE i jej pracowników, a także dla całej polskiej energetyki - mówi Tomasz Zadroga, Prezes PGE. Do czasu wykorzystania środków zgodnie z celami emisji, kwota pozyskana z Oferty będzie stanowić element kapitału obrotowego PGE, co zgodnie oczekiwaniami przełoży się m.in. na zmniejszenie sald lub spłatę krótko lub długoterminowego zadłużenia Grupy w tym kredytów i obligacji, a pozostałe nadwyżki planuje się przeznaczyć na finansowanie działalności lub ulokowanie w depozyty bankowe oraz papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.   Harmonogram Oferty Publicznej Zapisy na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 13 - 27 października (w ostatnim dniu do godz. 12.00). Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 23,00 zł. Na potrzeby budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która odbędzie się w dniach 13 - 27 października (w ostatnim dniu do godz. 14.00), ustalono orientacyjny przedział cenowy od 17,50 zł do 23,00 zł.   Cena Emisyjna dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez Spółkę, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena Emisyjna akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od Ceny Emisyjnej dla inwestorów indywidualnych. Ustalenie Ceny Emisyjnej dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych nastąpi 27 października. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych tj. 28 października 2009 r. PGE podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji w Ofercie, z podziałem na inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych, przy czym inwestorom indywidualnym może zostać ostatecznie zaoferowane 10% lub mniej lub więcej niż 10% wszystkich akcji w Ofercie. W dniach 28 – 30 października będą trwały zapisy inwestorów instytucjonalnych, którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje oferowane w liczbie, która będzie wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu. Najpóźniej w dniu 2 listopada 2009 r. za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi przydział akcji inwestorom indywidualnym i podjęta zostanie uchwała zarządu spółki o przydziale akcji. W przypadku złożenia przez inwestorów indywidualnych zapisów na liczbę akcji większą od liczby akcji przeznaczoną do przydziału tym inwestorom, zapisy zostaną zredukowane proporcjonalnie. Zapisanie Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów nastąpi najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 roku.   Szczegółowy harmonogram Oferty przedstawia poniższa tabela: 13 – 27 października (do godz. 12.00)Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych13 – 27 października (do godz. 14.00) Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych 27 października Ustalenie ceny emisyjnej dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej z podziałem na inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych, podpisanie Umowy Subemisyjnej28 – 30 październikaPrzyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnychnajpóźniej w dniu 2 listopadaEwentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy Subemisyjnejnajpóźniej w dniu 2 listopada Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie najpóźniej w dniu 6 listopada Dzień zamknięcia   *** Kontakt dla mediów: Jacek Strzałkowski Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. e-mail: jacek.strzalkowski@pgesa.pl tel.: (022) 340 19 32     *) Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons).  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgesa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.caib.pl.   Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.

gkpge_biuroPrasowe_site